STSJ Cataluña 31/2003, 22 de Septiembre de 2003

Ponente:Lluís Puig i Ferriol
Número de Recurso:69/2003
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:31/2003
Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2003
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
RESUMEN

Desestimado el recurso de casación contra una sentencia que declaró nulo un contrato de compraventa de un finca realizado por la viuda usufructaria de una herencia. El caso analiza la institución del usufructo con facultades de disposición. El fallo considera que exisitó abuso de derecho.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

R. Cassació núm. 69/2003

SENTÈNCIA NÚM. 31

President:

Excm. Sr. Guillem Vidal Andreu

Magistrats:

Il·lm. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol

Barcelona, 22 de setembre de 2003

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats que

s'esmenten més amunt, ha vist el recurs de cassació interposat per la representació de la Sra.

Flora i del Sr. Javier , representats davant aquest Tribunal

pel procurador Sr. Alberto Inguanzo Tena i dirigits per l'advocat Sr. Ramon Montanyà i Salvans,

contra la Sentència dictada per la Secció 17a de l'Audiència Provincial de Barcelona el 28 de gener

de 2003 en entendre del recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Jose Francisco contra la

Sentència dictada pel Jutjat de primera instància núm. 2 de Vic el 12 de juny de 2002 en el

procediment de judici ordinari núm. 450/01. Sr. Jose Francisco , aquí part

recorreguda, ha estat representat en aquest Tribunal pel procurador Sr. Jorge Rodríguez Simón i

dirigit per l'advocada Sr. Inés Miguel.

ANTECEDENTS DE FET

Primer

El procurador Sr. Mariano Canadell i Castañer, en nom i representació del Sr. Jose Francisco , va formular demanda de judici ordinari núm. 450/01 davant el Jutjat de 1a Instància núm. 2 de Vic. Seguida la tramitació legal, el jutjat va dictar sentència amb data 12 de juny de 2002, la part dispositiva de la qual diu el següent:

"Desestimando la demanda instada por Mariano Canadell Castañer, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Jose Francisco , contra Flora y Javier y, en consecuencia debo absolver y absuelvo a la parte demandada de los pronunciamientos contra ella realizados. Se imponen las costas del presente pleito a la parte actora".

Segon

Contra aquesta Sentència, la part actora va interposar recurs d'apel·lació, el qual es va admetre i es va substanciar a la Secció 17a de l'Audiència Provincial de Barcelona la qual va dictar Sentència amb data 28 de gener de 2003, amb la següent part dispositiva:

"Que estimando el recurso de apelación interpuesto por DON Jose Francisco , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vic en los autos de que este rollo dimana, revocamos dicha resolución y declaramos la nulidad del contrato de compraventa sobre la nuda propiedad del inmueble sito en la CALLE000 , nº NUM000 de la localidad de Torelló, celebrado por los demandados el día 23 de diciembre de 1997, sin hacer pronunciamiento sobre las costas de ninguna de las dos instancias".

Tercer

Contra la Sentència anterior, Sra. Flora i Sr. Javier van interposar aquest recurs de cassació. Per interlocutòria de 23 de juny de 2003, aquest Tribunal es va declarar competent i el va admetre a tràmit, i de conformitat amb l'art. 485 de la LEC se'n donà trasllat a la part recorreguda perquè en un termini de vint dies formalitzés escrit d'oposició. Un cop dut a terme, es va assenyalar per a la votació i decisió el dia 15 de setembre de 2003, a les 12 hores del matí, en què es varen celebrar.

Ha estat ponent el magistrat Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Amb la finalitat de centrar les qüestions que planteja el recurs de cassació que ara s'ha de resoldre, interessa fer una referencia breu als fets següents:

A/ El senyor Juan Miguel va atorgar testament notarial obert el dia 18 de setembre de 1951, en el qual ordenava un llegat a favor dels seus fills senyors Jose Francisco i Beatriz en pagament dels seus drets de llegítima paterna, ordenava un llegat d'usdefruit universal a favor de la seva esposa senyora Flora alliberant-la de l'obligació de prestar qualsevol mena de caució i "facultándola para vender y gravar los bienes usufructuados, cuando en conciencia, sin intervención de persona alguna, lo crea necesario" i, finalment instituïa hereus per parts iguals els seus fills senyors Jose Francisco i Beatriz . El testador va morir el dia 15 d'abril de 1984.

B/ L'any 1989 el senyor Jose Francisco va presentar una demanda contra la seva mare senyora Flora , la seva germana senyora Beatriz i contra l'herència jacent del seu pare senyor Juan Miguel en relació amb els seus drets de llegítima paterna, que va ésser resolta per sentencia dictada pel jutjat de primera instància número 1 de Vic amb data 11 de gener de 1990, en el sentit d'estimar en part la demanda i declarava el dret de l'agent a percebre la seva llegítima paterna amb els seus interessos legals des de la data de presentació de la demanda, que formaven part de l'herència paterna dues cases que es troben a San Feliu de Torelló valorades en 8.819.515 pessetes i 7.038.678 pessetes i els mobles que es detallen en la prova de reconeixement judicial, condemnaven la senyora Flora a reservar béns suficients que no podria alienar ni gravar per un import de la quarta part del béns objecte del dret real d'usdefruit ordenat en el testament patern, que no procedia condemnar la senyora Flora a pagar a l'agent la quantitat que reclamava en concepte de llegítima paterna ja que el pagament de la llegítima correspon a l'hereu i no a la usufructuària universal de l'herència i, finalment, desestimava l'excepció de manca de legitimació passiva que havia al·legat la senyora Flora . L'agent va interposar recurs d'apel·lació contra aquesta resolució, que va ésser desestimat per sentencia dictada per la secció tretzena de l'Audiència Provincial de Barcelona el dia 31 d'octubre de 1990.

C/ Segons resulta de les actuacions, el dia 23 de desembre de 1997 la senyora Flora va vendre al seu nét senyor Javier la nua propietat d'una de les finques que formaven part de l'herència paterna pel preu de 7.500.000 pessetes, compra-venda que el senyor Jose Francisco qualifica de simulada per encobrir una donació a favor del nét i, per tant, sense ostentar la vídua usufructuària facultats per a disposar a títol gratuït. Amb anterioritat, i més concretament durant l'any 1991, la senyora Flora havia fet donació de tots els seus béns privatius a la seva filla senyora Beatriz .

D/ En base als fets anteriors el senyor Jose...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA