STSJ Cataluña 8589, 22 de Septiembre de 2005

Ponente:SALVADOR VAZQUEZ DE PARGA Y CHUECA
Número de Recurso:3914/2005
Procedimiento:SOCIAL
Número de Resolución:8589
Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2005
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

RECURSO DE SUPLICACIÓN. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. EMPRESAS. Cuando no existe una confusión de empresas no puede haber cesión ilegal de trabajadores sino una contrata entre ambas. Se desestima el recurso.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CATALUNYA SALA SOCIAL NIG :

AD ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL ILMO. SR. DANIEL BARTOMEUS PLANA ILMO. SR. SALVADOR VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA En Barcelona a 22 de septiembre de 2005 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as.

Sres/as. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A núm. 7109/2005 En el recurso de suplicación interpuesto por Pavinter S.R.L. y Parkestil, S.C.C.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 29 Barcelona de fecha 16 de julio de 2004 dictada en el procedimiento Demandas nº

222/2004 y siendo recurrida Filomena . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. SALVADOR VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 3 de mayo de 2004 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 16 de julio de 2004 que contenía el siguiente Fallo:

Desestimo les excepcions de defecte en la manera de proposar la demanda i de falta de legitiamció passiva formulades per l'empresa Parkestil SCCL i estimo la demanda que ha originat aquestes actuacions, promoguda per Filomena , sobre acomiadament. Per tant, declaro nul l'acomiadament, condemno de manera solidària les empreses Pavinter SL i Parkestil SCCL, a atenir-se a aquesta declaració, i que, per tant, readmetin la demandant en el seu lloc de treball en les mateixes condicions que regien amb anterioritat a l'acomiadament. Condemno les empreses Pavinter SL i Parkestil SCCL, a més, que abonin a la treballadora els salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la de la notificació d'aquesta Sentència, a raó de 44,27 euros diaris de salari, amb prorrata de pagues extres.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMER. Filomena va prestar serveis per a les empreses demandades des del 5 de juny de 1997, amb la categoria professional d'auxiliar administrativa (conformitat).

SEGON

La demandat percebia un salari mensual de 1.328,10 euros mensuales, amb inclusió de prorrata de pagues extres. D'aquesta quantitat només 1.019,87 es reflectien en lo nòmina. Les demandades satisfeien la resta en metàl.lic que lliuraven mensualment en un sobre.

TERCER

1. La demandada està formalment contractada per a l'empresa Pavinter SL. Prestava els seus serveis a les dependències del c/ Consell de Cent, 304, que coincideix amb la seu social de les codemandades Pavinter SL i Parkestil SCCL (interrogatori del representant legal de les demandades).

  1. Parkestil SCCL és una cooperativa formada per catorze socis-treballadors. Els mateixos catorze socis són els socis Pavinter SL. L'empresa Pavinter SL presta els seus serveis per al seu únic client que és Parkestil SCCL (interrogatori del representant legal de les dues codemandades).

  2. L'empresa Pavinter SL no té immobilitzat (doc. 5 de l'actora).

QUART

Amb data d'efectes 8 de març de 2004 va ser extingit el contracte de treball de l'actora, mitjançant carta que consta incorporada en actuaciones, per causes objectives de l' art 52,d) ET . El contingut de la carta és el següent...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA