STSJ Cataluña 8508/2014, 23 de Diciembre de 2014

Ponente:IGNACIO MARIA PALOS PEÑARROYA
Número de Recurso:5367/2014
Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución:8508/2014
Fecha de Resolución:23 de Diciembre de 2014
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

DESPIDO. En las contratas sucesivas de servicios, en las que lo que se transmite no es una empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino de un servicio carente de tales características, no opera, por ese solo hecho, la sucesión de empresas establecida en el artículo 44 ET, sino que la misma se producirá o no, de conformidad con lo que al efecto disponga el convenio colectivo de... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8055676

CR

Recurso de Suplicación: 5367/2014

ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA

ILMA. SRA. M. MAR GAN BUSTO

ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ

En Barcelona a 23 de diciembre de 2014

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 8508/2014

En el recurso de suplicación interpuesto por Alalza Sistemas de Información, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social 3 Barcelona de fecha 10 de abril de 2014 dictada en el procedimiento Demandas nº 974/2013 y siendo recurrido/a Fondo de Garantia Salarial, Atento Teleservicios España S.A.U y Marcelina . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 22 de noviembre de 2013 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 10 de abril de 2014 que contenía el siguiente Fallo:

Estimo en essència la demanda presentada per Marcelina, contra ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., i FONS DE GARANTIA SALARIAL, sobre acomiadament, i declaro la IMPROCEDÈNCIA de l'acomiadament de la demandant realitzat amb efectes del dia 24.10.13, i en conseqüència

1r.- Condemno a la societat demandada a que opti entre readmetre a l'actor en el seu lloc de treball o, en cas contrari, li aboni la indemnització de 25.221,51 euros. S'adverteix a la part demandada que l'opció l'ha de realitzar en el termini de cinc dies, i si així no ho fa s'entén que opta per la readmissió. 2n.- Cas que opti per la readmissió ha d'abonar a la treballadora una quantitat igual a la suma dels salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins la data de la reincorporació al seu lloc de treball a raó del salari de 39,24 euros diaris.

3r.- Absolc a ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., i FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària d'aquesta última entitat que es puguin derivar de la insolvència empresarial.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"Primer.- La part demandant Sra. Marcelina, amb DNI NUM000, va iniciar la prestació de serveis per compte de l'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., en data 20.02.99, amb la categoria professional era de Teleoperadora especialista (nivell 10), i el salari brut anual de 14.320,80 euros amb inclusió de prorrata de pagues extres. El contracte de treball és indefinit i amb una jornada setmanal de 37,5 hores. Com a mínim, des de juliol de 2009, presta serveis en les oficines de l'empresa AGBAR de Barcelona carrer Pujades, 350, de Barcelona.

Segon

En data 16.10.13 l'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., li lliura una carta comunicant-li que Telefónica havia pres la decisió que amb efectes del 23.10.13 es deixaria de prestar el servei de la unitat de negoci corresponent a l'activitat d'"atenció particular del client gran empresa-AGBAR" al qual l'actora estava adscrita, així com que a partir d'aquesta data el servei el prestaria l'empresa ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., la qual s'hauria de subrogar en la relació laboral.

Tercer

El dia 21.10.13 l'actora envia un burofax a l'empresa ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., notificant que a partir del dia 24.10.13 es presentaria al seu lloc de treball del carrer Pujades, 350, de Barcelona. En data 12.11.13 torna a enviar un altre burofax fent constar que el dia 24.11.13 no havia pogut accedir al seu lloc de treball, com que no havia rebut cap resposta a la seva anterior comunicació. En data

14.11.13 l'empresa ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., li envia un burofax fent constar que havien enviat una comunicació a l'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., el dia 10.10.13 dient, entre altres coses, que li havien dit a aquesta última que no tenien cap obligació de subrogar-se en els contractes de treball existents en el servei, que la concessió del servei "atención del cliente Gran Empresa de Telefónica" no s'emmarca dins de l'article 44 ET, que el conveni aplicable és el d'Empreses de consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública, sense que es reculli cap norma en relació a la successió de contractes de serveis.

Quart

L'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., que es regeix pel conveni col·lectiu d'àmbit estatal del sector de contact center (abans telemarketing), havia subscrit un contracte amb Telefónica Móviles España, S.A., i Telefónica de España, S.A., en dates 01.01.11 i 25.08.11 respectivament, per a la prestació del servei d'atenció particular del client Gran Empresa de Telefónica des de les oficines del client Gran Empresa i amb equips i personal propi, sent un dels clients AGBAR. Aquests contractes van ser prorrogats per sengles documents addicionals de dates 01.02.13.

Cinquè

L'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., va remetre carta a ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., en data 08.10.13 fent constar que finalitzava en data 23.10.13 la prestació de serveis del client Gran Empresa de Telefónica, entre d'altres a AGBAR, i que per aplicació de l' art. 44 ET s'havien de subrogar en els drets i obligacions dels treballadors afectats per la successió. Aquesta empresa va contestar en data 10.10.13 en el sentit que la concessió del servei "atención del cliente Gran Empresa de Telefónica" no s'emmarca dins de l'article 44 ET, que el conveni aplicable és el d'Empreses de consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública, sense que es reculli cap norma en relació a la successió de contractes de serveis.

Sisè

L'empresa ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., la qual aplica el conveni col·lectiu d'àmbit estatal d'empreses de consultoria, va subscriure contracte amb Telefónica de España, S.A., en data

01.07.13, per adjudicació del concurs convocat per a la prestació del servei d'atenció particular del client Gran Empresa de Telefónica, que incloïa l'empresa AGBAR.

Setè

El contingut dels contractes subscrits per Telefónica i les empreses ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U., i ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., és pràcticament idèntic.

Vuitè

L'actora, única treballadora que prestava serveis a AGBAR, desenvolupava la prestació de serveis en el centre de treball del client amb mitjans materials - ordinador, programari informàtic de Telefónica, etc.- que no eren propietat de ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U. L'empresa ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A., també desenvolupa els seus serveis amb mitjans materials que no són propis i fa servir els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA