STSJ Cataluña 6840/2013, 22 de Octubre de 2013

Ponente:MATILDE ARAGO GASSIOT
Número de Recurso:3353/2013
Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución:6840/2013
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2013
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

JSP

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

IL·LMA. SRA. JUANA VERA MARTINEZ

IL·LM. SR. ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO GÓMEZ

Barcelona, 22 d'octubre de 2013

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 6840/2013

En el recurs de suplicació interposat per Grupo Hoteles Playa, S.A. i Mullor, S.A. a la sentència del Jutjat Social 21 Barcelona de data 11 d'octubre de 2012 dictada en el procediment núm. 30/2012, en el qual s'ha recorregut contra la part Cristina, Olga i Lloyd Outsourcing, S.L., ha actuat com a ponent la Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

ANTECEDENTS DE FET

Primer

En data 13 de gener de 2012 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 11 d'octubre de 2012, que contenia la decisió següent: " En la demanda interposada per Cristina, i Olga, contra Mullor, S.A., Grupo Hoteles Playa, S.A., i Lloyd Outsourcing, S.L., refuso l'excepció de manca de legitimació passiva oposada per les demandades Grupo Hoteles Playa, S.A., i Lloyd Outsourcing, S.L., i accepto la demanda interposada, per tant :

1- Declaro IMPROCEDENT l'acomiadament de cada una de les demandants produït el dia 15/12/2011.

2- Condemno solidàriament la part demandada Mullor, S.A., Grupo Hoteles Playa, S.A., Lloyd Outsourcing, S.L., a que, mitjançant opció expressa en el termini de cinc dies, o be readmetin a les demandants en el mateix lloc i condicions de treball, o be, convalidant l'extinció contractual produïda, les indemnitzin en la respectiva següent quantia:

Cristina 847,59 #

Olga 1.103,24 #. 3- En tot cas, la mateixa condemna solidaria es fa extensiva al pagament dels salaris de tramitació des del dia de l'acomiadament fins al de la efectiva readmissió la de notificació de sentencia, segons sigui el sentit de la opció, que es meritaran amb el mòdul salarial diari que després s'indica, i que a data d'aquesta Sentència, sens perjudici dels que es pugin meritar amb posterioritat, sumen l'import seguidament indicat, pels 301 dies fins ara transcorreguts:

Nom Salari/Dia S·Tramitació

Cristina 32,29 # 9.718,99 #

Olga 42,03 # 12.650,43 #. "

Segon

En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

Primer

Les demandants, acrediten les següents circumstancies laborals en la prestació de serveis per a l'empresa Mullor, S.A.:

  1. - Cristina, amb antiguitat a l'empresa de 6/1/2011, categoria professional Cambrera de pisos, i salari de 968,67# mensuals.

2- Olga, amb antiguitat a l'empresa de 01/06/2011, categoria professional Cambrera de pisos, i salari de 1.260,84# mensuals.

Segon

Les demandants varen cessar en la prestació de serveis per a l'empresa demandada, el dia 15/12/2011, en virtut de denegació d'ocupació efectiva, no permetent l'accés al centre i lloc de treball, i manca d'oferiment de cap altre lloc alternatiu, desentenent-se del seu contracte de treball tant l'empresa titular de la relacio laboral, com qualsevol altra que en pogués esdevenir successora.

Tercer

Les demandants prestaven serveis com a cambreres de pisos a l'Hotel Senator de Barcelona, titularitat de la codemandada Grupo Hoteles Playa, S.A., en virtut de contracte de serveis de 19/5/2011 que tenia concertat aquesta amb la titular de la relació laboral, la demandada Mullor, S.A., quant el dia 14/12/2011 ambdues empreses varen rescindir el contracte de servei que mantenien.

Quart

A partir del dia 15/12/2011 Grupo Hoteles Playa, S.A. va assumir provisionalment el servei de neteja que efectuava fins llavors Mullor, per al qual va assumir i subrogar algunes de les anteriors treballadores de Mullor, però no a les demandants a les que va denegar l'accés al centre de treball, i el dia 25/1/2012 en que la titular de l'establiment hoteler va concertar amb la codemandada Lloyd Outsourcing, S.L. el servei de neteja d'habitacions de l'Hotel Senator de Barcelona, empresa que va subrogar el personal que en aquell moment prestava el servei, però no a les demandants.

Cinquè

L'empresa Mullor va comunicar per escrit a les demandants, el 9/12/2011, el canvi en l'empresa que realitzaria el servei de neteja d'habitacions, i que assumiria a partir del dia 15 la titular de l'establiment, remeten a les treballadores a Grupo Hoteles Playa, S.A. per successió empresarial a l'empara de l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors, concretant que Mullor abonaria els salaris fins el dia 14 i que a partir del 15 continuava la relacio laboral amb la nova empresa. Mullor tambe va comunicar el 12/12/2011 a la Direcció de recursos humans de Grupo Hoteles Playa, la subrogació del personal destinat en tal servei i trametent diversa documentació de les circumstancies personals i laboral d'aquests treballadores.

Sisè

Per carta de 14/11/2011 l'empresa Mullor havia reconegut a la demandant Cristina vacances reglamentaries entre el 16/12/2011 i el 31/12/2011, ambdós inclosos.

Setè

La part actora ha intentat, sense èxit, la preceptiva conciliació administrativa prèvia, que finalitzà el dia 10/01/2012 amb el resultat de sense avinença.

Tercer

Contra aquesta sentència la part codemandada MULLOR S.A. i la també codemandada GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. varen interposar sengles recursos de suplicació, que formalitzaren dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i la part actora, va impugnar el de MULLOR S.A. i, a la inversa. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Contra la sentència dictada en reclamació per acomiadament, que estima la demanda, declara improcedent l'acomiadament, i condemna solidàriament a les empreses demandades, es presenten sengles recursos de suplicació per Mullor, S.A. i per Grupo Hotels Playa, S.A., que han estat impugnats, no ha presentat recurs la tercera demandada Lloyd Outsourcing, S.L.. El recurs de Grupo Hoteles Playa, S.A. i el de Mullor han estat impugnats per la defensa de les demandants. Mullor, S.A. ha impugnat el recurs de Grupo Hotels Playa, S.A.

SEGON

Entrant en l'examen del recurs de Mullor, S.A., presenta dos motius de revisió de fets provats, per la via de l' article 193 b) de la Llei reguladora de la jurisdicció social, 36/2011, de 10 d'octubre (LRJS). El primer, va dirigit a modificar el fet provat primer en el sentit de rectificar els salaris de les demandants, per la proposta alternativa que relata, Cristina, 938 euros, Olga, 958 euros, fet que basa en els documents obrants als folis 262 a 268, 276 a 282. També...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA