STSJ Cataluña 5424/2013, 26 de Julio de 2013

Ponente:LIDIA CASTELL VALLDOSERA
Número de Recurso:2754/2013
Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución:5424/2013
Fecha de Resolución:26 de Julio de 2013
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RM

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LM. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 26 de juliol de 2013

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 5424/2013

En el recurs de suplicació interposat per Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U. a la sentència del Jutjat Social 1 Girona (UPSD social 1) de data 19 de febrer de 2013 dictada en el procediment núm. 783/2012, en el qual s'ha recorregut contra la part Fons de Garantia Salarial i Cipriano, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

En data 8 d'agost de 2012 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 19 de febrer de 2013, que contenia la decisió següent:

"Que estimo íntegramente la demanda promovida por Cipriano frente a la empresa Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU, declaro improcedente el sufrido por el actor con efectos del 10/07/2012 y, en consecuencia, condeno a la expresada empresa a estar y pasar por tal declaración y a que readmita al actor en su mismo puesto de trabajo y en iguales condiciones a las que regían la relación laboral con anterioridad al despido; o, a su opción, que deberá ejercitar en el improrrogable plazo de cinco días, a que abone al demandante una indemnización de 98.016,75 # ; y, en caso de optar por la readmisión, a pagar al trabajador los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 100,53 # diarios, importes a los que debe detraerse la suma que percibió el actor en concepto de indemnización por despido objetivo.

Absuelvo al FOGASA, sin perjuicio de las responsabilidades que incumben a dicho organismo en caso de insolvencia de la empresa."

SEGON

En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents: "

PRIMERO

El demandante, Cipriano, ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa Centre D'Estudis de la Construciió i Anàlisi de Materials SLU, dedicada al control de calidad empleados en la construcción, con una antigüedad de 25/06/1990, ostentando la categoría profesional de encargado y percibiendo un salario diario bruto con inclusión de pagas extraordinarias de 100,53 # (no controvertido; documental obrante en folios 54 a 86).

SEGUNDO

La empresa demandada comunicó al actor por carta fechada el 26/06/2012, cuyo contenido se da por reproducido, su despido por causas objetivas con efectos a partir del día 10/07/2012. En dicha comunicación extintiva se invoca como causa del despido una disminución de la facturación, lo que llevó a acumular unas pérdidas de 114.280,62 # a mediados de 2012. En el momento de la comunicación extintiva la parte demandada puso a disposición del actor una indemnización por importe de 34.870,32 # (folios 38, 39 y 91).

El demandante, en fecha 26/06/2012, suscribió el documento de liquidación y finiquito en el que únicamente consta liquidada la indemnización por despido objetivo, cuyo tenor literal es el siguiente: " El subscrit treballador ha deixat d'oferir els seus serveis a l'empresa que més amunt s'esmenta i rep en aquest acte la liquidació corresponnet a les parts proporcionals, en la quantia i detall que s'expressen al peu. Amb aquest cobrament, reconeix trobar-se saldat i quitançat per tots els conceptes de l'esmentada empresa, deixa conclòs el seu contracte de treball i es compromet a no demanar ni reclamar res més per cap concepte derivat " (folio 90).

TERCERO

En fecha 7/06/2011, la empresa demandada solicitó ante el Departament d'Empresa i Ocupació autorización a fin de proceder a la suspensión de contratos de la totalidad de su plantilla, compuesta por 96 trabajadores 56 trabajadores, durante 365 días contar a partir del 1/07/2011. Incoado el oportuno expediente de regulación de empleo, la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores alcanzaron un acuerdo, que dio lugar a que en fecha 27/06/2011, el Departament d'Empresa i Ocupació autorizara la suspensión de los contratos de la totalidad de la plantilla durante un máximo de 180 días por cada uno de los trabajadores, dentro del período de un año contado a partir del 1 de julio de 2011. En el acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores se alude como causa de la medida colectiva a la caída de la facturación, la "casi desaparición de los márgenes comerciales y la generación de pérdidas que hacen imposible poder dar trabajo y soportar los costes de toda la plantilla durante todos los días del año (folios 46 a 53).

CUARTO

En fecha 20/06/2012 la empresa demandada anunció a la representación de los trabajadores la iniciación de un expediente de suspensión de los contratos de 76 trabajadores por el período de un año a partir del día 1 de julio de 2012. El nombre del actor figura en la relación de trabajadores afectados por dicha decisión, elaborada por la empresa. Como motivo de esta decisión la empresa pone de manifiesto lo siguiente: " sent el mateix que el de l'anterior expedient de suspensió, és la drástica disminució de les comandes que té l'empresa, quines dades tenen en la documentació que s'adjunta, així con les pèrdues que ha generat i generarà aquesta empresa " (folios 40 a 42).

En fecha 28/06/2012, la sociedad demandada y los representantes de los trabajadores alcanzaron un acuerdo, cuyo contenido se da por reproducido, conforme al cual el comité de empresa prestó su conformidad a que se procediera a la suspensión colectiva de los contratos de los trabajadores que se relacionaban en el anexo adjuntado al mismo, en el período de un año a partir del día 1 de julio de 2012. En la relación de trabajadores afectados por la medida de carácter colectivo figura el actor. (folios 43 a 45).

QUINTO

La evolución de los ingresos y resultados de la empresa demandada en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

Ingresos Resultados

2007 8.58.324,25 736.211,54

2008 7.939.028,91 384.817,16

2009 7.410.302,55 239.186,46

2010 6.051.239,61 32.954,13

2011 5.314.648,50 -126.069,69

2012 3.773.434,28 -529.171,03 (Dictamen pericial económico, folios 165 a 173 y documentación contable obrante en los folios 184 a 372).

SEXTO

El actor no ostenta ni ha ostentado la condición de representante de los trabajadores (hecho primero de la demanda, no controvertido).

SEPTIMO

El acto de conciliación previo al proceso, celebrado el 28/08/2012, concluyó con el resultado intentado sin efecto (folio 14)."

TERCER

Contra aquesta sentència la part demandada, Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials S.L.U. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària la qual el va impugnar, Cipriano . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Enfront la Sentència d'instància, que estimà la demanda interposada per l'actor i declarà la improcedència del seu acomiadament per causes objectives, concretament econòmiques, s'interposa per la demandada Recurs de Suplicació dedicat a denunciar la infracció de la normativa legal i de la jurisprudència.

La sentència d'instància va estimar la demanda argumentant que el rebut de quitança signat per l'actor no tenia valor alliberador i, pel que fa al fons de l'assumpte perquè el contracte de l'actor estava suspès, a la data de l'acomiadament, per l'aprovació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació acordat amb el Comitè d'empresa, per la qual cosa no es podia extingir per les mateixes causes que van fonamentar el citat ERO.

SEGON

En el primer motiu del recurs, correctament fonamentat en l'apartat c) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, la recurrent al.lega que la sentència ha infringit la jurisprudència del Tribunal Suprem, concretament la sentència de 5.12.11 i la sentència d'aquesta Sala de data 17.5.12 i de la Comunitat Valenciana de 26.1.10, així com els articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors i argumenta, en síntesi, que el pagament de la indemnització es va fer per transferència bancària, per la qual cosa no es pot dir que el document de quitança és un simple rebut, ja que la seva signatura implica una voluntat clara i concreta d'estar totalment finiquitat, tal com es diu en el citat document i, a més, s'hi afegeix que "deixa conclòs el seu contracte de treball i es compromet a no demanar ni reclamar res més per cap concepte derivat". Si no s'entén així s'haurà de concloure que cap document de quitança tindria naturalesa transaccional, doncs és evident que no hi ha cap vici del consentiment per part del treballador.

El motiu ha de ser desestimat. Com es diu en la recent sentència d'aquesta Sala de data 10 de juny de 2013 (R. 1969/13), el Tribunal Suprem s'ha ocupat en multitud de sentències del valor dels rebuts de quitança signats pels treballadors, en relació amb l'extinció de les obligacions. En la sentència de data 26 de febrer de

2.008, amb cita de la de 26.6.2007, fa un recull la doctrina que ha fixat sobre aquesta qüestió, assenyalant el següent:

"

  1. El finiquito es, según el Diccionario de la Lengua española, "remate de cuentas o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas" ( S. de 24-6-98 ). No está sujeto a "forma ad solemnitatem". Y su contenido, que es variable, puede hacer...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA