STSJ Galicia , 2 de Marzo de 2001

Ponente:FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
Número de Recurso:4242/1998
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución: 2 de Marzo de 2001
Emisor:Sala de lo Contencioso
RESUMEN

SEGURIDAD VIAL. DENUNCIAS. NOTIFICACIÓN. Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad sin parar a los denunciados no serán válidas a menos que consten en las mismas y se les notifique las causas concretas y especificas por las que no fue posible detener el vehículo. Se estima el contencioso administrativo.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Recurso n° 02/0004242/19980 NO NOME DO REI A SALA DO Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ten dictada a SENTENCIA N° 401 ILTMO. SRES.

D CARLOS LÓPEZ KELLER D MANUEL CONDE NUÑEZ D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA Na Coruña, a dous de marzo do 2001.

No procesa contencioso-administrativo n° 02/0004242/19980, pende de resolución nesta sala, interposto par D. Jose Miguel , representada palo procurador Sra. Villar Pispieiro e asistido do letrada Sr. Sabin fronte a resolución da Dirección Xeral de Trafico desestimatoria da recurso ordinario interposto fronte a resolución da Xefatura de Trafica de A Coruña; e parte demandada a Xefatura de Trafico asistida do letrado do Estado.

A contía do recurso e de 40.000 Ptas.

ANTECEDENTES DE FEITO PRIMEIRO.- Admitido a tramite a recurso, practicáronse as dilixencias oportunas e a parte recurrente formalizou a demanda, alegando o que estimou pertinente e suplicando se dicte sentencia estimatoria do recurso.

SEGUNDO

Feito traslada a parte demandada, contestou en tempo e forma, alegando o que estimou oportuno e solicitando a desestimación do recurso.

TERCEIRO

Finalizado o tramite de conclusións, declarouse rematado o debate escrito e sinalouse para votación e Fallo do día 23-02-2001.

CUARTO Na tramitación do presente procedemento cumpríronse os tramites e formalidades legais.

VISTO: Sendo relator o Iltm. Sr. D. FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA .

FUNDAMENTOS XURIDICOS PRIMEIRO.- Son varios os motivos alegados polo recorrente para solicita-la nulidade da sanción importa; a) nulidade por delegación da potestade sancionadora e b) defectos de procedemento.

Se invoca como fundamento do recurso: a) nulidade por delegación da potestade sancionadora, o ter resolto o recurso ordinario o Director Xeral de Tráfico e non o Ministro do Interior.

Esta pretensión de nulidade que tivo acollida na xurisprudencia do TSX Galicia en aplicación do art 127.2 LPAC foi expresamente rexeitada pola STS 09-03-1999 dictada nun recurso de casación en interese de leí, que sentou como doutrina vinculante para os tribunais, que neste suposto non se podía falar de delegación da potestade sancionadora.

Mellor acollida merece o segundo dos motivos: non notificación o acto da denuncia; Como sinala a xurisprudencia (da que e exemplo a STDSX Castela de 19-12-1998) En cambio, el segundo de los motivos ha de ser acogido plenamente, pues el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA