STSJ Cataluña , 30 de Septiembre de 2003

Ponente:FELIPE SOLER FERRER
Número de Recurso:4036/2003
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución:30 de Septiembre de 2003
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

PROCEDENCIA DE DESPIDO. La sentencia recurrida, al exigir la forma escrita para la comunicación extintiva de la relación laboral al trabajador, incurrio en las infracciones denunciadas, lo que determina la estimación del motivo y con ello del recurso. Se estima el recurso de suplicacion.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Rollo núm. 4036/2003 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA SOCIAL IA ILMO. SR. D. GREGORIO RUIZ RUIZ ILMO. SR. D. FELIPE SOLER FERRER ILMA. SRA. Dª. SARA MARIA POSE VIDAL En Barcelona a 30 de septiembre de 2003 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 5851/2003 En el recurso de suplicación interpuesto por Serveis de Prevenció Assitencials i Socio- Sanitaris (Pass) frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Mataró de fecha 11 de febrero de 2003 dictada en el procedimiento nº 1014/2002 y siendo recurrido/a Teresa y FOGASA. Ha actuado como Ponente el/la Ilmo.

Sr. D. FELIPE SOLER FERRER.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 14 de octubre de 2002 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 11 de febrero de 2003 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimar la demanda presentada per Doña. Teresa en contra els Serveis de Prevenció Assistencials i Sòcio-Sanitaris (PASS) i declarar la nul.litat de l'acomiadament produït el 25-8-02 i condemno l'ens demandat a la readmissió inmediata de la treballadora amb les mateixes condicions que regien abans de l'acte extintiu, amb el dret a percebre els salaris deixats de cobrar des de la data de l'acomiadament fins que la readmissió sigui efectiva, descomptant el període en què la treballadora ha tingut el contracte suspès per estar en situació de baixa per maternitat.

Absolc el Fondo de Garantia Salarial de les peticions de la demanda, sense perjudici de la responsabilitat legal subsidiària d'aquest organisme que es pugui derivar de la present resolució, d'acord amb allò previst a l'article 33 ET".

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

1r.- La demandant Doña. Teresa ha treballat pel Serveis de Prevenció, Assistencials i Sòcio-Sanitaris (PASS) amb una antiguitat de 24-2-00, amb un salari diaria de 27,12 euros amb prorrata de pagues extraordinàries i amb la categoria professional de terapeuta ocupacional (fets amb conformitat explícita i fols 32-33 i 99-129).

2n.- L'actora no ostenta ni ha ostentat el darrer any la condició de representant unitari ni sindical dels treballadors de l'ens demandat (fet incontrovertit).

3r.- Les parts van concertar el dia 24-2-00 un contracte de treball a temps parcial -de 20 h. setmanals- de durada determinada per interinitat. Concretament, la causa de substitució que es va fer constar en el contracte era: "Cobrir temporalmente un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció, per a la seva cobertura definitiva" (foli 32).

4t.- A finals del mes de juliol del 2002, la Direcció de l'entitat demandada va comunicar telefònicament a la treballadora demandant que, amb efectes 25-8-02, quedaria rescindit el seu contracte de treball. El motiu que, de forma verbal, se li va expressar va ser que, a partir de l'endemà dia 26, s'incorporava a treballar la persona seleccionada per a ocupar aquella plaça amb contracte laboral indefinit. El dia 25-8-02 l'actora va ser donada de baixa a la Seguretat Social (fets amb conformitat de les parts).

5è.- Després d'un procés de selecció del qual se'n va donar publicitat, la plaça que ocupava interinament l'actora en els Serveis de PASS de Mataró va ser proveïda amb un contracte laboral indefinit concertat amb la treballadora Sra. Ángela (folio 143).

6è.- El 18-7-02 l'actora va iniciar una situació de baixa per IT. El diagnòstic que constava en el comunicat de baixa i alta era: "Lumbàlgia. Gestant de 37 setmanes" (folis 41-42).

7è.- El dia 5-8-02 va tenir lloc a l'Hospital de Mataró, a les 22,40 h, el part de la Sra. Teresa i en el qual va nèixer un nen (folio 43).

8è.- El Consorci Sanitari de Mataró és, segons es defineix en els seus estatuts constitutius, un Consorci Administratiu creat per l'Ajuntament de Mataró, la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i l'Aliança Maratonina, Mutualitat de Previsió Social, que té com objectiu activitats assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació. L'article 4 dels seus estatuts estableix que aquest consorci té "...plena capacitat d'obrar, podent, en conseqüència, per mitjà dels seus òrgans de representació, a més de les facultats que com a subjecte actiu de l'administració pública li corresponen, realitzar actes d'administració i disposició de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i, en general, tots els actes necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius i finalitats establerts als estatuts..." (folis 69-70).

9è.- L'article 5 dels estatuts del Consorci Sanitari de Mataró, defineix el consorci com un ens públic de caràcter associatiu, que es regeix pels seus estatus i per les disposicions legals que li siguin aplicables (folio 70).

10è.- Per edicte del CSM, es va publicar en el BOP de Barcelona de 9-4-93 la constitució de l'organisme autònom Ens de Gestió dels Serveis Socio-Sanitaris anomenat Serveis de Prevenció

Assistencial Sòcio-Sanitaris (PASS). D'acord amb els seus estatus, el PASS és un organisme autònom creat pel CSM com a instrumental per a la gestió i direcció de centres i serveis sanitari- assistencials que es relacionen a l'article 3 dels estatuts (foli 77).

11è.- A l'article 19 dels estatuts del PASS s'estableix que la contractació de personal serà de tipus laboral (foli 79).

12è.- El dia 9-9-02 la treballadora demandant va presentar escrit de reclamació prèvia davant del

PASS. Aquesta reclamació prèvia no ha estat resolta per l'ens demandat.

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA