STSJ Cataluña , 16 de Septiembre de 2002

Ponente:LLUIS PUIG I FERRIOL
Número de Recurso:29/2002
Procedimiento:PENAL
Fecha de Resolución:16 de Septiembre de 2002
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
RESUMEN

OTRO IDIOMA

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA Sala Civil i Penal RECURS DE CASSACIÓ Núm. 29/2002 SENTENCIA NÚM. 24 President:

Il.lm. Antoni Bruguera i Manté.

Magistrats:

Il.lma. Sra. Núria Bassols i Muntada.

Il.lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol.

Barcelona, 16 de setembre de 2002 La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'expressen més amunt, ha vist el recurs de cassació núm. 29/2002 contra la sentència dictada en grau d'apel·lació per la Secció 1a. de l'Audiència Provincial de Barcelona en el rotllo d'apel·lació núm. 230/01 com a conseqüència de les actuacions de menor quantia núm. 314/99 seguides davant el Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Blanes. La societat STILCON, S.A. ha interposat aquest recurs representada pel procurador Sr. Ramón Jansa Espuña i defensat pel lletrat Sr. Ernest López Olivé. És part contra la qual es recorre els Srs. Valentina , Constanza , Elsa i Aurelio , representats pel procurador Sr. Joaniquet Ibarz i defensats per la lletrada Sra. Eulàlia Sabater en substitució del lletrat Sr. Ramón Mª Rodón Guinjoan.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

El procurador dels Tribunals Sr. Ferran Janssen Casas, que va actuar en nom i representació de Doña. Valentina , va formular demanda de menor quantia núm. 314/99 en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Blanes. Seguida la tramitació legal, el jutjat indicat va dictar sentència amb data 6 de febrer de 2002, la part dispositiva de la qual diu el següent:

ACUERDO ESTIMAR íntegramente la demanda presentada por el procurador Don. Fernando Janssen Cases en representación de primero Doña Valentina y tras su fallecimiento de Doña Constanza , Doña Elsa y Don Aurelio y contra la Entidad Mercantil STILCON, S.A. representada por la procuradora Doña Francina Pascual Sala, y DECLARAR la no existencia de una servidumbre de luces y vistas a favor de la finca de la parte demandada situada en el número NUM000 de la calle DIRECCION000 de la localidad de Tossa de Mar sobre la finca colindante de la parte actora situada en el número NUM001 de la DIRECCION000 de la localidad de Tossa de Mar, y CONDENAR a la parte demandada, entidad mercantil STILCON, S.A. al cierre de las ventanas de la pared divisoria divisoria de su finca (número NUM002 de la DIRECCION000) que deberá comenzarse a realizar en el plazo de un mes desde la firmeza de la presente Sentencia, con el apercibimiento de realizase a su costa, y CONDENAR a la parte demandada, entidad mercantil STILCON, S.A. al ago de las costas procesales.

Dese traslado de esta resolución a las partes, notificándolas que la misma no es firme, siendo susceptible de interposición de recurso de apelación en ambos efectos, que se preparará ante este juzgado en el plazo de cinco días contados desde su notificación, mediante escrito y del que conocerá para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Girona.

SEGON

Contra aquesta Sentència, la part demandant va interposar recurs d'apel·lació, que es va admetre i que es va substanciar a la Secció 1a. de l'Audiència Provincial de Girona la qual va dictar sentencia amb data 14 febrer de 2002, amb la següent part dispositiva:

"DESESTIMEM el recurs d'apel·lació interposat per la representació de STILCON, S.A. CONFIRMEM la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de BLANES en les actuacions de judici de MENOR QUANTIA núm. 314/99 de les quals dimana aquest rotlle.

Imposem a la part apel·lant el pagament de les costes d'aquesta alçada.

D'acord amb el que disposen la disposició final setze i la disposició transitòria tercera de la LEC 1/2000, contra aquesta Sentencia es pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya només si concorre la causa prevista en l'apartat tercer del número 2 de l'article 477.

També es pot interposat el recurs extraordinari per infracció processal davant el mateix Tribunal previst en els articles 468 i següents, sempre que hi concorri aquell interès cassacional exigit pel recurs de cassació i es formuli de manera conjunta. Caldrà tenir present la interpretació que ha vingut reiterant el Tribunal Suprem en les seves interlocutòries de 29-5-01 i de 27-3-01 (tres de la mateixa data) i en especial la Interlocutòria de 30-10-01 (recurs número 1901/2001).

TERCER

Contra aquesta Sentència, la procuradora Sra. Rosa Boadas Villoria en nom i representació de la societat mercantil STILCON, S.A., va interposar aquest recurs de cassació davant la Sala 1a. de la Audiència Provincial de Girona, que va fonamentar en els motius que s'indiquen a l'esmentat l'escrit.

QUART

Per mitjà de provisió d'aquesta Sala de data 16 de maig de 2002 es va tenir interposat aquest recurs de cassació i extraordinari per infracció processal i d'acord amb l'art. 483 de la LLEC de 1/2000, es van passar les actuacions al magistrat ponent per tal de resoldre sobre l'admissió o inadmissió d'aquest recurs. Per mitjà d'interlocutòria de data 27 de maig de 2002 es va admetre a tràmit l'esmentat recurs interposat per STILCON, S.A. Per mitjà d'una provisió de data 8 de juliol de 2002 i de conformitat amb l'art. 485 de la LEC es va assenyalar per a la celebració de la vista el dia 22 de juliol de 2002 a les 10.30 hores del seu matí la qual va tenir lloc.

Ha estat designat ponent l' Il.lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Per tal de central les qüestions objecte del recurs de cassació escau fer una referència breu als fets següents:

Amb data 4 de maig de 1947 es va atorgar un conveni privat entre els senyor Aurelio i Jon , encara que apareix en el document únicament la signatura d'aquest darrer, en el qual es va establir:

"Primero: - Que Don Aurelio autoriza al Sr. Jon para abrir tres ventana en la pared divisoria de las casas expresadas, de las dimensiones siguientes: 0,90 metros por 1,75 metros; 0,90 metros por 1,55 metros y 0,90 metros por 1,55 metros, todas las cuales tienen por objeto facilitar luz y ventilación a otras tantas habitaciones de la casa propiedad Don. Jon , destinada a Hotel".

"Segundo- Atendido a que la ventana a abrir en el primer piso, de no colocarse unas claraboyas o cristales fijos, tendría vista sobre el predio del Sr. Aurelio , esta autorización se concede con la obligación por parte Don. Jon de cerrar con cristales esmerilados o gravados o de claraboya la abertura de referencia, por manera que no tenga vista alguna".

"Tercero: -"Atentido a que la autorización de la abertura de tales ventanas es concedida por el Sr. Aurelio Don. Jon , con carácter personal o de favor exclusivamente y sin que se entienda constituir sevidumbre, permanecerá subsistene mientras el inmueble favorecido sea de propiedad Don. Jon , o de sus herederos, cesando caso de trapaso, como también en caso de cambiar de explotación el edificio".

"Quinto:- Don. Jon se obliga a cerrar a indicación del Sr. Aurelio aquella abertura de la autorizadas, que sea un obstáculo para ampliar la edificación de su casa colindante".

A la mort del senyor Aurelio va esdevenir usufructuària de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA