STSJ Cataluña , 27 de Octubre de 2003

Ponente:PONÇ FELIU I LLANSA
Número de Recurso:94/2002
Procedimiento:PENAL
Fecha de Resolución:27 de Octubre de 2003
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
RESUMEN

OTRO IDIOMA

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA Sala Civil i Penal Revisió núm. 94/2002 SENTÈNCIA NÚM. 37 President:

Il·lm. Sr. Antoni Bruguera i Manté

Magistrats:

Il·lm. Sr. Ponç Feliu i Llansa Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol Barcelona, 27 d'octubre de 2003 La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'expressen més amunt, ha vist la demanda de revisió núm. 94/2002 contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 d'Hospitalet de Llobregat en el judici de menor quantia 102/95, confirmada per la Secció 16a de l'Audiència Provincial de Barcelona i ratificada per aquesta Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona en el judici de menor quantia núm. 331/00, confirmada per la Secció 18a de l'Audiència Provincial de Barcelona. El Sr. Humberto ha interposat aquesta demanda representat per la procuradora Sra. Ana Mª Martín Aguilar i defensat pel lletrat Sr. Luis Alvarez Perez Bedia. És part contra la qual es recorre la Sra. Guadalupe , representada per la procuradora Sra. Virginia Gómez Papi i defensada pel lletrat Sr. Antonio Ubieto Fernández. Amb la deguda intervenció del Ministeri Fiscal.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER

Per la representació Sr. Humberto , i d'acord amb l'article 510.1 de la Llei d'enjudiciament civil, es va interposar demanda de revisió contra la sentència dictada amb data 30 d'abril de 1997 pel Jutjat de 1a Instància núm. 4 d'Hospitalet de Llobregat així com contra la sentència dictada en data 24 de gener de 2001 pel Jutjat de 1a Instància núm. 16 de Barcelona.

SEGON

Per mitjà de provisió d'aquesta Sala de data 16 de desembre de 2002 i de conformitat amb allò que disposa l'art. 514 de la Llei d'enjudiciament civil es va citar a la part contrària perquè en el termini de vint dies contestés la demanda. En data 8 de gener de 2003 el Fiscal va presentar el seu corresponent informe. En data 19 de febrer de 2003 la procuradora Sra. Virginia Gómez Papi en nom i representació de Sra. Guadalupe va presentar escrit de contestació a la demanda de revisió.

TERCER

Per provisió de data 27 de febrer de 2003 i de conformitat amb l'art. 440 de la LEC es va citar a les parts a través de la seva representació processal per tal de que compareguessin el dia 20 de març de 2003 a les 10.30 hores del seu matí per a la celebració de vista, la qual va tenir lloc on es va sol·licitar i es va acordar la pràctica de prova biològica de paternitat.

QUART

Efectuada la prova acordada per l'Institut Nacional de Toxicología, es va acordar la celebració de vista, d'acord amb el que disposa l'art. 440 de la Llei d'enjudiciament civil, pel dia 16 d'octubre de 2003 a les 11 hores que ha tingut lloc.

Ha estat designat ponent l' Il·lm. Sr. Ponç Feliu i Llansa.

FONAMENTS JURIDICS

PRIMER

El present recurs de Revisió el fonamenta la representació Sr. Humberto en l'art. 510, nº 1 de la L.E.C. ("si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado"), havent-se de ponderar el següent:

  1. ).- Sra. Guadalupe interposà en el Jutjat de Primera Instància nº 4 d'Hospitalet de Llobregat demanda per la qual postulava que es declarés pare biològic de la menor Carolina Sr. Humberto . Per sentència de 30- 4-1997 l'esmentat Jutjat acollí la demanda, declarant que la referida menor era filla extramatrimonial del ara recurrent en revisió, Sr. Humberto . Apel·lada tal sentència, l'Audiència Provincial de Barcelona (Secció setzena) la confirmà per sentència de 30-11-1998 i, interposat recurs de cassació, aquesta Sala el desestimà per sentència de 6-9-1999.

  2. ).- Aquestes resolucions motivaren que Sra. Guadalupe interposés una segona demanda contra el Sr. Humberto , que es resolgué per sentència del Jutjat de Primera Instància nº setze de Barcelona atorgant la pàtria potestat de la referida menor a ambdós litigants, si bé atribuint la guarda i custòdia d'aquella a la mare, decidint no fixar règim de visites en favor del declarat pare i fixant una pensió a lliurar per aquest darrer a la dita mare, en concepte d'aliments per a la filla, de 25.000 pessetes mensuals. Tal sentència, en aplicació de la cosa Jutjada, refusà la reconvenció formulada pel Sr. Humberto per a modificació de la seva paternitat declarada. Interposat per aquest darrer recurs d'apel·lació, la sentència de l'A.P. de Barcelona (Secció divuitena) de 1 de Juliol de dos mil dos confirmà la d'instància, manifestant, respecte a la prova pericial heredobiològica sol·licitada pel Sr. Humberto i que fou denegada que era òbvia la seva impertinència "a los efectos de determinar una paternidad que en su día ya fue declarada por sentencia firme". Per proveïment de 28 d'Octubre del 2002, l'Audiència Provincial declarà la fermesa d'aquesta seva darrera sentència.

  3. ).- En data 1 d'Octubre del dos mil dos, comparegué Sra. Guadalupe davant Notari als efectes de manifestar que, havent-se practicat extrajudicialment una prova biològica de la qual en resultava l'exclusió de paternitat del Sr. Humberto , "era su voluntad confirmar o rechazar la paternidad biológica de la Hija Carolina por lo que desea realizar la mencionada prueba de paternidad ante el Instituto Nacional de Toxicología de la Generalitat de Catalunya u órgano adscrito al Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Hospital de Llobregat"

  4. ).- Davant d'aquest nou esdeveniment, el Sr. Humberto interposà la present demanda de revisió, respecte a la qual el M. Fiscal manifestà en el tràmit de l'art. 514 LEC que s' hi oposava. La representació de la Sra. Guadalupe la contestà també oposant-s'hi en principi, si bé, sol· licitant la pràctica d'una altra prova biològica per l'Institut de Toxicologia de la Generalitat de Catalunya o centre adscrit a aquesta Sala i manifestant que, practicada tal prova, "en función del resultado se revisen o no las...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA