STSJ Cataluña , 13 de Junio de 2000

Ponente:FELIX VICENTE AZON VILAS
Número de Recurso:1131/2000
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución:13 de Junio de 2000
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

DESPIDO IMPROCEDENTE. EMBARAZO Y MATERNIDAD. TRATO DISCRIMINATORIO. CARGA DE LA PRUEBA. Aqui no se valora la conducta de la empresa en el sentido de si existe o no un clima discriminatorio, sino si existe o no justificación suficiente - y probada- por parte de la empresa que enerve los indicios de que unica causa del despido es la alegada discriminación. Se estima la demanda. Se desestima la súpli... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Rollo núm. 1131/2000 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA SOCIAL F.S. ILMO. SR. D. JOSÉ DE QUINTANA PELLICER ILMO. SR. D. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO ILMO. SR. D. FÉLIX V. AZÓN VILAS En Barcelona a 13 de junio de 2000 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 5098/2000 En el recurso de suplicación interpuesto por Autoliv Kle, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº1 Barcelona de fecha 26 de octubre de 1999 dictada en el procedimiento nº 763/1999 y siendo recurrido/a Ana . Ha actuado como Ponente el/la Ilmo. Sr. D. FÉLIX V. AZÓN VILAS.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 3 de agosto de 1999 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 1999 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimar la demanda presentada per Ana contra Autoliv KLE SA, declarar la nul.litat de l'acomiadament de la demandant comunicat el dia 1.7.1999 i condemnar l'empresa demandada a que inmediatament procedeixi a la readmissió de la treballadora en les mateixes condicions laborals acreditades abans de l' acomiadament i amb abonament dels salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins que la readmissió sigui efectiva.".

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"1r.- El demandant, ha treballat a l'empresa demandada des del 6.11.1990, i darrerament tenia reconeguda la categoria professional d'oficial de segona administrativa i percibia el salari mensual de 261.000.-PTA inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. No és representant dels treballadors.

2n.- El dia 1.7.1999, l'empresa va fer a mans a la treballadora una carta en la qual se li comunicava l'acomiadament per falta d'adaptació al lloc de treball en no tenir coneixements suficients de l'idioma anglès.

3r.- La demandant per causa de la seva gestació i maternitat ha estat en situació de baixa i ingrés hospitalari del 24.8.98 al 25.9.98 (amenaça d'avortament), del 28.10.98 al 16.11.98 (hemorràgia relacionada amb l'embaraç), del 23.11.98 al 11.12.98 (hemorràgia relacionada amb l'embaraç) i del 4.1.99 al 27.2.99 (lumbàlgia i hemorràgia relacionades amb l'embaraç). Finalment el part es va produir el 28.2.1999; va estar en suspensió de contracte i percebent prestacions per maternitat de l' 1.3.1999 al 19.6.1999.

4t.- Temps abans de l'alta de 19.6.1999, la demandant va comunicar al director de recursos humans la seva sol.licitud de realitzar vacances sense solució de continuïtat des del 20 de juny i la seva sol.licitud de posterior reducció de jornada en un terç amb horari de 07:30 a 13.00.

5è.- L'empresa ocupa aproximadament 740 treballadors i treballadores, dels quals el 69 per cent són dones. Entre octubre de 1998 i octubre de 1999 hi ha hagut 19 situacions conegudes de gestació de treballadores, d'aquestes, quatre corresponen al grup de tècnics i administratius, cap al departament de logística. En el mateix període trenta-una treballadores van sol.licitar la reducció de jornada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA