STSJ Cataluña 17/2003, 19 de Mayo de 2003

Ponente:NURIA BASSOLS I MUNTADA
Número de Recurso:3/2003
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:17/2003
Fecha de Resolución:19 de Mayo de 2003
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
RESUMEN

ARRENDAMENT AMB OPCIÓ A COMPRA. PREU. OBRES D'URBANITZACIÓ. Es discuteix si la realització d'obres d'urbanització que comporten una disminució de la superficie del terreny han de produir una disminució del preu pactat. El "preu just" s'ha de determinar d'acord al valor en venda del immoble en litigi, en la data d'atorgament de l'opció, i aquest en cap cas excedeix en més de la meitat del que... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

R. Cassació núm. 3/2003

SENTÈNCIA NÚM. 17

President:

Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Magistrats:

Il·lm. Sr. Ponç Feliu i Llansa

Il·lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol

Barcelona, a 19 de maig de 2003

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya formada pels magistrats que

s'esmenten al marge ha vist el recurs extraordinari de cassació interposat per la representació de

l'entitat MOTUIN S.L., representada davant d'aquest Tribunal per la procuradora Sra. Elisabeth

Hernández Vilagrasa i dirigida per l'advocat Sr. Joan Corominas Vidal, contra la Sentència

dictada per la Secció 1a de l'Audiència Provincial de Tarragona el 2 d'octubre de 2002 en

entendre del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència del Jutjat de primera instància

núm. 7 de Reus de 7 de febrer de 2002 en les actuacions de judici de menor quantia 484/00. La

Sra. Maite , aquí part recorreguda, ha estat representada per la procuradora

Sra. Roser Castelló Lasauca i defensada pel lletrat Sr. David Fargas Mas.

ANTECEDENTS DE FET

Primer

Per la representació processal de l'entitat Motuin S.L. es va interposar en temps i forma recurs de cassació contra la sentència dictada en data 2 d'octubre de 2002 per la Secció 1a de l'Audiència Provincial de Tarragona en el seu rotlle d'apel·lació núm. 259/02 que en la seva part dispositiva deia: "Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Motuin S.L. contra la sentencia dictada en 7 Febrero 2002, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Reus cuya resolución confirmamos íntegramente, con imposición al apelante de las costas del recurso".

Segon

Per Interlocutòria d'aquesta Sala de data 6 de març de 2003 la Sala va decidir admetre el recurs de cassació interposat, al que s'ha oposat la part recorreguda. Posteriorment es va assenyalar dia per a la celebració de la vista que es va efectuar el dia 5 de maig passat.

Ha estat ponent la magistrada l'Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Per tal de facilitar la comprensió d'aquest recurs de cassació que correspon resoldre a la Sala escau fixar els següents antecedents d' índole fàctica:

a) Amb data 25 d'agost de 1996 el senyor Benedicto (que es el causant de l'agent senyora Maite ) va subscriure amb la societat mercantil demandada Motuin S.L. un contracte d'arrendament en relació a una finca, propietat del primer que es troba en la parcel·la número NUM000 del polígon NUM001 del cadastre Municipal de Riudoms d'una extensió aproximada (en la data del contracte) de 1922 metres quadrats de superfície. b) En la clàusula dotzena de l'esmentat contracte es va pactar un dret d'opció de compra en favor de l'arrendatària d'una duració de cinc anys, amb expressa estipulació dels següents preus: cinc milions de pessetes pel cas d'exercir el dret d'opció el primer any, cinc milions tres-centes mil pessetes en cas de fer-ho el segon, cinc milions sis-centes mil pessetes pel tercer, cinc milions nou-centes mil pessetes pel quart i, finalment sis milions dues-centes mil pessetes en cas de decidir l'optant l'exercici del dret el cinquè i últim any de vigència del mateix. c) Després de la defunció del senyor Benedicto la seva dret-havent senyora Maite va presentar (el 19 de desembre del 2000) una demanda en el petitum de la qual suplicava que es declarés la rescissió per lesió del contracte de compravenda subscrit entre les litigants, o de forma subsidiària es declarés que la demandada havia de pagar de forma íntegra el preu estipulat en el contracte de compravenda. d) En l'esmentada demanda la demandant explicava haver rebut recentment una carta de la demandada Motuin S.L. en la qual s'exercia l'opció de compra suara descrita, i es feia expressa referència al fet que el preu de la compravenda fixat en el contracte descrit, havia d'ésser reduït en un 30% en ésser aquesta la reducció de superfície que havia sofert la finca litigiosa a causa d'unes obres d'urbanització de la zona. e) La demandada s'oposà a l'acció rescissoria esgrimida per la contraria al adduir que: 1) en cap moment el causant de l'agent havia formulat denúncia del contracte que vincula a les parts litigants tot i ésser coneixedor que unes obres d'urbanització de la zona alteraven el valor del solar, i 2) que el preu just a què fa al·lusió l'article 323 de la Compilació de dret civil de Catalunya ha d'ésser determinat en el moment de perfecció del contracte (que situava en el moment d'atorgar el dret d'opció) i no en el moment de consumació d'aquell. f) La sentència dictada en Primera Instància va estimar la demanda formulada per la senyora Maite i va declarar la rescissió per lesió del contracte de compravenda atorgat en relació a la finca descrita Motuin S.L. va interposar recurs d'apel·lació contra la sentència de Primera Instància i a conseqüència d'aquest, fou dictada nova decisió de l'Audiència Provincial de Tarragona que fou desestimatòria del recurs d'apel·lació presentat.

Contra les dues sentències esmentades que són contraries a les seves pretensions s'alça la demandada Motuin S.L. la qual combat la resolució de l'Audiència pels motius que tot seguit s'han d'abordar.

En el recurs es denuncia infracció de la jurisprudència d'aquest Tribunal Superior de Justícia i en concret s'invoquen en primer lloc les sentències de 22.3.1993 i de 24.2.1994, ja que a l'entendre de la recurrent aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA