STSJ Cataluña 3087/2018, 22 de Mayo de 2018

Ponente:SARA MARIA POSE VIDAL
Número de Recurso:495/2018
Procedimiento:Recurso de suplicación
Número de Resolución:3087/2018
Fecha de Resolución:22 de Mayo de 2018
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

ACCIDENTE DE TRABAJO. ENFERMEDAD PROFESIONAL. La empleadora viene obligada a facilitar a la trabajadora, tanto un equipo de trabajo adecuado, como un procedimiento de trabajo concreto para evitar los riesgos de contacto con un agente químico, produciéndose el incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva necesaria y contemplar en la evaluación de riesgos... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2016 - 8010389

F.S.

Recurso de Suplicación: 495/2018

ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMO. SR. LUÍS JOSÉ ESCUDERO ALONSO

En Barcelona a 22 de mayo de 2018

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 3087/2018

En el recurso de suplicación interpuesto por NETEJES TOT NET, S.A. y LABORATORI DOCTOR BORRELL S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 3 Barcelona de fecha 16 de enero de 2017 dictada en el procedimiento Demandas nº 183/2016 y siendo recurrido/a INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), Elisa y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. SARA MARIA POSE VIDAL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 16-3-16 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 16 de enero de 2017 que contenía el siguiente Fallo:

Estimo en part la demanda interposada per NETEGES TOT NET, S.A., contra INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, TGSS, LABORATORI DOCTOR BORRELL, S.L., i Elisa, i procedeix anul lar la resolució de l'INSS de data 10.12.15 per la qual s'imposa exclusivament a l'empresa NETEGES TOT NET, S.A., el recàrrec del 30 % en totes les prestacions derivades de l'accident de treball sofert per la Sra. Elisa, i en aquest sentit

condemno a l'empresa LABORATORI DOCTOR BORRELL, S.L., solidàriament amb NETEGES TOT NET, S.A., al recàrrec del 30 % abans dit.

Condemno a INSS i TGSS a estar i passar per aquesta declaració.

Absolc a Elisa, ja que cap responsabilitat li és imputable, ni tampoc s'ha demanat.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primer

La Sra. Elisa va patir un accident de treball el dia 30.07.12, sobre les 12 hores, mentre prestava serveis donada d'alta a l'empresa

NETEGES TOT NET, S.A., si bé estava treballant en les instal lacions de LABORATORI DOCTOR BORRELL, S.L., realitzant les seves funcions de Netejadora, sent la seva antiguitat a l'empresa de data 24.03.12, si bé, amb anterioritat havia treballat en el mateix centre de treball per l'anterior empresa de neteja "Servigarraf" (fet no controvertit, i respecte que la treballadora prestava serveis per l'anterior empresa de neteja, així ho ha afirmat la Sra. Juana ).

Segon

L'accident es va produir de la següent forma: al finalitzar la seva tasca de neteja del centre de treball, i ja sense roba de treball, és a dir, vestida de carrer, s'enduia les ampolles de vidre, en una bossa de plàstic, que havia recollit en el centre per llençar-les al contenidor de vidre de la via pública, i un cop allí abans de tirarles anava traient el tap de cadascuna, i quan va fer-ho en una que contenia restes d'àcid, aquest li va caure en la mà i li va causar ferides. (informe Inspecció de Treball i del informe de l'accident de treball aportat per la demandant, folis 172-176) .

Tercer

Dins de l'activitat desenvolupada per LABORATORI DOCTOR BORRELL, S.L., les ampolles que s'utilitzaven i s'havien de llençar es rentaven prèviament i l'aigua i restes de líquids que es produïen anaven a uns contenidors específics, els quals eren recollits i tractats per una empresa especialitzada i, ja sense restes de productes químics, s'emmagatzemaven en una zona concreta, i el personal de neteja de NETEGES TOT NET, S.A., era l'encarregat de llençar-les al contenidor del vidre situat en la via pública (testifical de la Sra. Juana

, de la Sra. Martina i informe IT).

Quart

La feina de llençar les ampolles la realitza el personal de neteja, si bé no consta aquesta activitat concreta en el pressupost realitzat i acceptat per ambdues companyies (testifical del Sr. Jenaro, i documental de la part demandant, folis 177-178 i 467-468).

Cinquè

La Inspecció de Treball va aixecar acta d'infracció, núm. NUM000,

apreciant la manca de mesures de seguretat imputables a l'empresa NETEGES TOT NET, S.A., i proposant la imposició d'una sanció de 2.046 euros. Per resolució de 02.10.15 es va imposar a l'empresa la sanció proposada per la Inspecció de Treball, i interposat recurs d'alçada contra aquesta resolució es dicta el 14.06.16 resolució que el desestima (expedient administratiu i documental part demandada, folis 232-237).

Sisè

La Inspecció de Treball va interessar a la Direcció Provincial de l'INSS es declarés l'existència de manca de mesures de seguretat imputable a l'empresa i proposant un recàrrec del 30 % en totes les prestacions derivades de l'accident de treball. Per resolució de l'INSS dictada en data 10.12.15 es va declarar la manca de mesures de seguretat i es va imposar a NETEGES TOT NET, S.A., un recàrrec del 30 % en totes les prestacions derivades de l'accident de treball. Va interposar l'empresa reclamació prèvia i per resolució de data 24.02.16 han estat desestimada (expedient administratiu).

Setè

Com a conseqüència de l'accident la treballadora va estar de baixa mèdica els següents períodes:

31.07.12 a 30.08.12, 08.1.12 a 12.11.12 i 04.02.13 a 28.03.13. Per resolució de l'INSS de data 15.07.14, se li van reconegut lesions permanents no invalidants, si bé ha presentat demanda reclamant el reconeixement d'una incapacitat permanent total o subsidiàriament parcial derivada d'accident de treball (documental part demandada, folis 238-247).

Vuitè

La Sra. Elisa té reconeguda la situació d'incapacitat permanent total per la seva professió habitual derivada de malaltia comuna, per resolució de data 25.07.16, si bé ha presentat demanda judicial reclamant el reconeixement d'accident de treball (documental part demandada, folis 248-255)

Novè

La treballadora va rebre formació i informació en matèria preventiva sobre neteja general de dependències de locals i li va lliurar equips de protecció individual

consistents en sabates de seguretat, armilla reflectant i guants de goma (documental part demandant, folis 168-170), sense que consti que hagués rebut formació sobre manipulació de productes químics, ni tampoc que li haguessin proporcionat equips de protecció individual específics (informe IT i declaració Sr. Jenaro ).

Desè

L'avaluació de riscos laborals de l'empresa LABORATORI DOCTOR BORRELL, S.L., no preveu la realització de tasques de neteja (informe IT, i així es dedueix de l'avaluació de riscos laborals aportat per la mateixa empresa),

Onzè

Les societats demandant i demandada van subscriure un document de coordinació d'activitats empresarials en data desconeguda, en el qual LABORATORI

DOCTOR BORRELL, S.L., comunicava a NETEGES TOT NET, S.A., que no hi havia riscos d'especial perillositat provocats per l'activitat de la primera, si bé la segona informava a la primera que els treballs que realitzaria en el seu centre implicarien riscos especialment perillosos (s'aporten dos documents que haurien de coincidir en el temps, folis 181, 434, 473 i 474, un dels quals porta data de 16.07.13).

Dotzè

En el procediment del manual de qualitat de l'empresa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA