STSJ Islas Baleares 505/2017, 16 de Noviembre de 2017

Ponente:GABRIEL FIOL GOMILA
Número de Recurso:131/2015
Procedimiento:Contencioso
Número de Resolución:505/2017
Fecha de Resolución:16 de Noviembre de 2017
Emisor:Sala de lo Contencioso
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00505/2017

SENTÈNCIA núm. 505

Il lès. Srs. PRESIDENT:

Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRATS:

Pablo Delfont Maza.

Carmen Frigola Castillón.

Palma, a 16 de novembre de 2017

-------------------------VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears les actuacions número 131 de 2015, dimanants del recurs contenciós administratiu seguit entre parts, d'una, com a demandant, l'entitat Vall de Sóller Energia SLU., representada pel procurador dels Tribunals Sr. Blanes Jaume i assistit per l'advocat Sr. Ferrer Alcover, i, d'altra, com a Administració demandada, la General de l'Estat, representada i assistida pel seu advocat. En la qualitat de part codemandada han intervingut les Sres. Consuelo i Leonor, representades per la procuradora Sra. Montané Ponce i dirigides per la primera en la seva condició de lletrada col legiada.

L'objecte del recurs és la resolució dictada el dia 18 de febrer de 2015 pel Jurat Provincial d'Expropiació de les Illes Balears desestimant el recurs de reposició interposat contra anterior resolució del 8 d'octubre de 2014 en què es fixava el preu just de la parcel la urbana amb referència cadastral NUM000, del terme municipal de Sóller (Mallorca), propietat de la Sra. Consuelo, de la relació de béns i drets objecte d'expropiació pel procediment d'urgència per realitzar les obres de una nova línia de tensió per al subministrament del sector 75, Sa Calatrava.

La quantia es fixà en 17.956,69 ?.

El procediment seguit ha estat el del tràmit previst a la Llei Jurisdiccional 29/1998.

L'Il lm. Sr. Gabriel Fiol Gomila, President de la Sala, en qualitat de magistrat ponent, expressa el parer del Tribunal.

= ANTECEDENTS DE FET =

1r.- Interposat el recurs en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional se li donà el tràmit processal adequat, ordenant-se reclamar l'expedient administratiu i anunciar la seva incoació.

2n.- Rebut l'expedient administratiu es va posar de manifest en Secretaria a la part recurrent perquè formalitzés la demanda. La referida demanda fou deduïda dins el termini legal al legant-se en ella els fets i fonaments de dret que s'estimaren necessaris en ordre a les seves pretensions i interessant de la Sala que es dictés sentència estimatòria del recurs per ser contraris a l'ordenament jurídic els actes administratius impugnats.

3r.- Donat trasllat de l'escrit de demanda a les representacions de l'Administració demandada i de la codemandada perquè la contestessin, així ho varen fer en temps i forma, oposant-se a ella i suplicant que es dictés sentència confirmatòria dels actes administratius recorreguts.

4r.- A través del corresponent Acte es rebé el plet a prova que devia versà sobre els punts de fet interessats per les parts actora i codemandada. Proposta i admesa que fou en forma documental i pericial, es practicà amb el resultat que és de veure a les actuacions.

5è.- Per provisió es declarà conclosa la discussió escrita i el període probatori, ordenant-se portar les actuacions a la vista, amb citació de les parts per a sentència, acordant que aquestes formularan les conclusions per escrit; cosa que així varen fer, i s'assenyalà a continuació, per a la votació i decisió, el dia 7 de novembre de 2017.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de la resolució dictada el dia 18 de febrer de 2015 pel Jurat Provincial d'Expropiació de les Illes Balears desestimant el recurs de reposició interposat contra anterior resolució del 8 d'octubre de 2014 en què es fixava el preu just de la parcel la urbana amb referència cadastral NUM000, del terme municipal de Sóller (Mallorca), propietat de la Sra. Consuelo

, de la relació de béns i drets objecte d'expropiació pel procediment d'urgència per realitzar les obres de una nova línia de tensió per al subministrament del sector 75, Sa Calatrava.

El preu just fou fixat pel Jurat en la quantitat global de 17.956,69 ?. Preu just al qual s'hi va oposar, i s'hi oposa a la demanda, l'entitat recurrent Vall de Sóller Energia SLU., beneficiària de l'expropiació, a partir de l'informe emès per l'arquitecte Sr. Miguel Ángel que ho estima en la xifra final de 345,25 ? incloent-se aquí el valor del sòl, el premi d'afecció, el valor de la servitud de pas i el d'ocupació temporal. Informe que parteix del fet que estima determinant; a saber, que la situació bàsica del sòl és la de sòl rural. En definitiva, arriba a la conclusió que els valors respectius de 8,82, 0,44, 342,63 i 11,36 ?. són el que han d'operar - en seu administrativa havia presentat un full d'apreciació que pujava a un total de 175,05 ? -.

Quantitat molt allunyada de la presentada en el seu full d'apreciació per part de la propietat que ho considerava en la de 729.762 ?. - propietat que ara coadjuva amb l'Administració en la qualitat de codemandada -.

El Jurat, en l'aplicació de la legislació aplicable als efectes valoratius, Text refós de la Llei del Sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 27/2008, de 20 de juny, va prendre en compte l'article 20, i va concloure, assumint l'informe dels vocals tècnics, que els valors abans al ludits eren els següents: Valor del sòl 1.052,52 ?; servitud de pas, 15.495,67 ?; valor d'ocupació temporal, 1.355,87 ?. El premi d'afecció sobre el 1r dels esmentats era de 52,63 ?.

Avançat el debat des de la perspectiva exclusivament econòmica...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA