ATSJ Cataluña 8/2016, 23 de Diciembre de 2016

Ponente:DANIEL BARTOMEUS PLANA
Número de Recurso:7/2016
Procedimiento:SOCIAL
Número de Resolución:8/2016
Fecha de Resolución:23 de Diciembre de 2016
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

IL·LM. SR. DANIEL BARTOMEUS PLANA

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

EPC

Barcelona, a 23 de desembre de 2016.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels/per les magistrats/ades esmentats al marge,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

INTERLOCUTÒRIA Num. 8/16

En el present procediment d' Abstenció, promogut pel Magistrat del Jutjat Social NUM000 DIRECCION000, D. Jorge en Demandes núm. 764/2016. Hi ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. DANIEL BARTOMEUS PLANA.

ANTECEDENTS DE FETS

ÚNIC.- Amb data 24.10.2016 el Magistrat Jorge, va emetre escrit dirigit a aquesta Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual planteja la seva abstenció en el procediment 764/2016 del Jutjat Social NUM000 de DIRECCION000 i argumenta que concorren en la seva persona diverses causes d'abstenció de l' art. 219 de la LOPJ, en relació al magistrat Arsenio que és part demandant en aquell procediment.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

L' art. 219.16a de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix com a causa d'abstenció "Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.", de manera que atès que el magistrat que planteja l'abstenció manifesta que, per la seva condició té coneixement dels fets en que es basa la demanda del seu company del Jutjat número NUM001, atès que solament hi ha dos jutjats socials a la circumscripció de DIRECCION000 i vist que a la pròpia demanda es cita el titular del Jutjat NUM000 com a partícip en alguns dels fets en que es fonamenta l'acció exercitada, s'ha d'entendre que concorre motiu d'abstenció en raó de coneixement previ, per la qual cosa el magistrat sol licitant haurà d'abstenir-se de continuar en el coneixement de l'assumpte.

SEGON

En conseqüència, vist l'article 102.4 de la Llei d'Enjudiciament Civil, el magistrat Jorge haurà de dictar interlocutòria apartant-se definitivament del coneixement de la demanda presentada pel magistrat Arsenio i ordenarà la remissió de les actuacions al jutge degà de DIRECCION000 a fi que aquest designi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA