STSJ Cataluña 50/2016, 27 de Junio de 2016

Ponente:NURIA BASSOLS MUNTADA
Número de Recurso:141/2015
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:50/2016
Fecha de Resolución:27 de Junio de 2016
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

R. de cassació núm. 141/2015

SENTÈNCIA núm. 50

President:

Il·lma. Sra. M. Eugènia Alegret Burgués

Magistrats:

Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Il·lm. Sr. Joan Manel Abril Campoy

Barcelona, 27 de juny de 2016

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats que s'esmenten més amunt, ha vist el recurs de cassació interposat per la senyora Ofelia , representada davant aquest Tribunal per la procuradora senyora Joana Menen Aventin i dirigida per l'advocada senyora Laura Servent Batlle, contra la Sentència dictada per la Secció 2a de l'Audiència Provincial de Girona el 6 de juliol de 2015 en conèixer del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Girona el 15 de desembre de 2014 en el procediment verbal núm. 1272/14. La FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES GIRONINES, aquí part contra la qual es recorre, ha estat representada en aquest Tribunal per la procuradora senyora Inmaculada Lasala Buxeres i dirigida per l'advocat senyor Jordi Díaz Comas. La senyora Fátima no s'ha personat davant aquest Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET
Primer

La procuradora senyora Rosa Boadas Villoria, en representació de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, va formular la demanda de judici verbal núm. 1272/14 davant el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Girona. Seguida la tramitació legal, el Jutjat va dictar la Sentència amb data 15 de desembre de 2014 , la part dispositiva de la qual diu el següent:

" Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª. Rosa Boadas Villoria en nombre y representación de FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES GIRONINES en defensa y representación como administradores patrimoniales de Dª. Fátima debo declarar y declaro la condición de precarista de Dª. Ofelia y por ello condenar y condeno a dicha demandada a dejar libre y expedita la finca sita en c/ DIRECCION000 NUM000 de Girona en el plazo más breve posible y siempre antes de la fecha del lanzamiento previsto para el 23 de febrero de 2015 a las 1:00 horas y que se llevará a efecto en la fecha fijada si lo solicitase la demandante en la forma prevenida en el art. 549 LEC .

Se imponen las costas a la parte demandada "

Segon. Contra aquesta Sentència, la part demandada va interposar un recurs d'apel·lació, el qual es va admetre i es va substanciar a la Secció Segona de l' Audiència Provincial de Girona, la qual va dictar la Sentència amb data 6 de juliol de 2015 , amb la següent part dispositiva:

" QUE DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de Dª Ofelia , contra la sentencia de fecha 15/12/2014, dictada por el Juzgado Primera Instancia nº 2 de Girona , en los autos de Juicio Verbal nº 227/2015, de los que este Rollo dimana, y CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE el Fallo de la misma, con imposición al apelante de las costas de esta alzada y pérdida, en su caso, del depósito constituido para recurrir ".

Tercer. Contra la Sentència anterior, la representació processal de la senyora Ofelia va interposar recurs de cassació. Per interlocutòria de 10 de març de 2016, aquest Tribunal es va declarar competent i va admetre el recurs a tràmit, i de conformitat amb l' article 485 de la LEC es va traslladar a la part contra la qual es recorre perquè en un termini de vint dies formalitzés l'escrit d'oposició. Un cop dut a terme, es va assenyalar per a la votació i decisió el dia 2 de juny de 2016, en què es va realitzar.

N'ha estat ponent la Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.

Els antecedents fàctics que resulten d'interès per a una plena comprensió del tema objecte d'aquesta contesa són els següents:

La demanda de precari que originà aquest litigi va ser presentada per la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, en representació de la senyora Fátima , pel fet que, en virtut de interlocutòria 260/2014 de data 31 de març de 2014, dictada pel Jutjat de Primera Instància número 6 de Girona, aquesta entitat va ésser nomenada administradora patrimonial de la senyora Fátima en un procediment de modificació de capacitat.

En la demanda es relatava que la senyora Fátima (representada per la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, amb l'interès de vetllar patrimonialment pels interessos de la senyora Fátima ) era propietària d'un immoble ubicat al carrer DIRECCION000 , número NUM000 , de Girona, i que el 14-2-2012, la senyora Fátima , en escriptura publica...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA