STSJ Cataluña 3404/2015, 26 de Mayo de 2015

Ponente:MARIA MACARENA MARTINEZ MIRANDA
Número de Recurso:647/2015
Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución:3404/2015
Fecha de Resolución:26 de Mayo de 2015
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

DESPIDO. No consta acreditada, confusión de plantillas, porque los trabajadores de cada empresa prestan sus servicios en la actividad propia de la misma, sin que aparezca prestación indiferenciada, que es cosa diferente a que algunos trabajadores hayan podido pasar de una empresa a otra causando baja definitiva en la primera y alta posterior en la otra atendiendo a una oferta difundida a tal fin... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8035196

mm

Recurso de Suplicación: 647/2015

ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA

ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ

ILMA. SRA. M. MACARENA MARTINEZ MIRANDA

En Barcelona a 26 de mayo de 2015

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 3404/2015

En el recurso de suplicación interpuesto por Uniprensa, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social

25 Barcelona de fecha 13 de junio de 2014 dictada en el procedimiento nº 771/2013 y siendo recurridos Fondo de Garantía Salarial, Gregoria y Uniprom 98, S.A.. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. M. MACARENA MARTINEZ MIRANDA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 13 de junio de 2014 que contenía el siguiente Fallo:

"Desestimo l'excepció processal de falta de legitimació passiva de Uniprom 98 S.A. Estimo en part la demanda presentada per Gregoria en contra de l'empresa UNIPRENSA, S.A., UNIPROM 98 S.A. i el Fondo de Garantia Salarial, sobre acomiadament declaro la IMPROCEDENCIA de l'acomiadament de la demandant efectuat amb efectes del 14.06.13 i condemno a la demandada Uniprensa S.A. a que opti entre readmetre a la treballadora en les mateixes condicions amb el pagament dels salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins que la readmissió sigui efectiva, o en cas contrari, la indemnitzi amb l'import de 122.320,80 euros (del que descomptará 28.784,06 euros), sense perjudici de les obligacions legals del Fondo de Garantia Salarial, amb absolució de Uniprom 98 S.A."

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: "1r.- La part demandant Gregoria, amb DNI núm. NUM000, ha prestat serveis amb contracte de treball formalitzat amb la demandada Uniprensa S.A. amb antiguitat des del 2.06.80 categoria professional de secretaria comercial oficial 1ª i amb un salari diari de 97,08 euros amb inclusió de prorrata de pagues extraordinaries. L'empresa te una plantilla de menys de 25 treballadors. La demandant no ostenta ni ha ostentat carrec sindical ni de representació dels treballadors a l'empresa.

2n. La jornada laboral de l'actora era jornada completa no obstant en el moment de l'extinció contractual estava afectada per un proces de suspensió i reducció de jornada al 50 per cent, per un expedient de regulació d'ocupació que afectava a la demandant i a 3 treballadores més, des del 30.09.12 per el periode d'un any fins al setembre de 2013 prorrogable 6 mesos més fins als 18 mesos. Les causes al.legades van ser productives per descens del volum de comandes amb disminució de la facturació els darrers 5 anys i l'any 2012,de carácter economic pels resultats negatius dels exercicis 2010, 2011 i 2012 així com organitzaves al haver reduit la periodicitat de la publicació La Guia del Ocio de carácter semanal a mensual.

3r.- El centre de treball on la demandant ha vingut prestant serveis es el domicili social de l'empresa al carrer Muntaner 492, baixos de Barcelona.

4t.- En data 30.05.13 l'empresa Uniprensa va comunicar per carta a l'actora l'extinció del seu contracte per causes objectives amb efectes del 14.06.13, a l'empara de l'article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors, per causes de carácter economic, productiu i organitzatiu. L'empresa ha abonat en forma la indemnització legal de 20 dies per any de servei a la treballadora, que ascendeix a un total de 36.315,60 euros posant a disposició de l'actora 28.784,06 euros dels quals 21.789,36 euros corresponen al 60 % de la indemnització citada i la resta a la diferencia que no abonaria el Fogasa per superació dels topalls legals, fent-ho constar així a la comunicació. La carta consta en les Actuacions i es dona per reproduïda.

5é.- Abans del mes de juliol de 2013 l'empresa tenia 11 treballadors mes 3 autònoms, l'administrador un fill i una filla. El 14.06.13 van causar baixa 8 treballadors (comptant la demandant), el 11.06.13 una treballadora i el 7.07.13 un treballador, per acomiadament objectiu excepte el darrer Justiniano, que va marxar voluntàriament. L'empresa ha contractat un treballador el mes d'octubre de 2013 per encarregar-se de temes de redacció. ( foli núm. 292, VILE, interrogatori empresa)

6é.- Uniprensa S.A. Es va constituir el 7.12.83 amb objecte social de edició publicació distribució i venda de llibres, revistes i publicacions en general per compte propia i per a terceres persones, edició, producció, reproducció, publicació i divulgació de material fotografic, edició de so, video i informatica, inclosa la gravació i reproducció. Així mateix qualsevol altra activitat amb connexió o relació directa. El 12.03.97 s'amplia l'objecte social per a poder desenvolupar activitat inversora en bens immobles i valors mobiliaris per a gestionar els excedents de tresoreria generats per l'activitat de Uniprensa S.A.

7é.- El 12.08.98 es va constituir Uniprom 98 SICAV S.A per a desvincular l'activitat de inversió dels beneficis que fins aleshores realitzava la propia Uniprensa S.A. El 21.05.08 es va transformar en Uniprom

98 S.A com una societat patrimonial amb l'objecte social de compra venda de tota clase de valors mobiliaris per compte propia i sense intermediació, l'objecte social inclou també compra venda, lloguer parcelació i urbanització de solars, terrenys i finques de qualsevol naturalesa, edificació i venda dels mateixos. En la data de la transformació en S.A va traslladar el domicili al mateix domicili de Uniprensa S.A. Uniprom 98 S.A. no te treballadors.

8é.- Uniprom es va constituir amb el socis següents: Carlos Jesús (74 %), Graciela (16,75 %), els seus fills Valle (0,50 %) i Celestino (0,50) i la societat Uniprensa S.A. (8,25 %) .A 31.12.12 la composició del capital es la següent: Carlos Jesús (21,96%), Graciela (5,75 %), els seus fills Valle (0,15 %) i Celestino (0,15), Leandro (0,15 %) i la societat Uniprensa S.A. (71,83 %) . Els socis de Unprensa S.A son : Carlos Jesús (90 %) i Graciela (10 %). La direcció de les dos societats demandades recau en Graciela que es l'administradora única. (pericial)

9é.- L'immoble on estan ubicades les dos demandades es propietat de Uniprensa S.A. Uniprom 98 S.A no paga arrendament . (interrogatori empresas, reconeixement)

10é.- Uniprensa S.A. Ha obtingut els següents resultats economics: Exercici 2010 : - 108.018,13 euros; exercici 2011 : - 203.059,76 euros ; exercici 2012: - 197.866,58 euros; exercici 2013 a 30.04.13 : - 77.519,64 euros.

Les vendes s'han reduït l'any 2010 en un - 19,78 %; l'any 2011 en un -15,91 %; l'any 2012 en un - 37,77 %. Els 4 primers mesos de 2012 la facturació ha estat de 293.357,79 euros i els 4 primers mesos de 2013 ha estat de 163.345,65 euros. (pericial) 11é.- Uniprensa S.A editava en paper la "Guia del Ocio de Barcelona" després anomenada "En Barcelona" amb carácter setmanal i a partir de setembre 2012 amb carácter mensual. A partir del mes de juny 2013 finalitza la publicació en paper de la revista "En Barcelona" i es manté la mensual "Go Mag", la de carácter trimestral "Whats on" i la pàgina web.

12é.- En data 9.10.13 es va realitzar la conciliació administrativa prèvia, amb el resultat de sense avinença i sense efecte."

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Por la parte codemandada Uniprensa, S. A. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva de Uniprom 98, S.A., y estimando en parte la demanda en materia de despido, declaró la improcedencia del efectuado con efectos del 14 de junio de 2013, condenando a Uniprensa, S. A. a que optase entre readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones, con pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión fuese efectiva, o en caso contrario, la indemnizase con el importe de 122.320,80 euros (del que se descontará el de 28.784,06 euros), sin perjuicio de las obligaciones legales del Fondo de Garantía Salarial, con absolución de Uniprom 98, S. A. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación, con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva acordada por la empleadora Uniprensa, S. A., así como la responsabilidad solidaria de las codemandadas, por concurrir grupo de empresas laboral patológico.

Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo del recurso, la parte codemandada recurrente postula la revisión de los hechos probados cuarto y séptimo del relato de la sentencia de instancia.

  1. Comenzando por el ordinal cuarto, se insta que su redactado quede como sigue:

    "En fecha 30.05.13 la empresa Uniprensa, S. A. comunicó por carta a la actora la extinción de su contrato por causas objetivas, con efectos del 14 de junio de 2013, al amparo de lo establecido en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, por causas de carácter económico, productivo y organizativo que constan en la carta de despido que consta en las actuaciones y que se da por reproducida (folios 70 a 76 y 283 de los autos). La causa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA