STSJ Cataluña 1638/2015, 5 de Marzo de 2015

Ponente:MATILDE ARAGO GASSIOT
Número de Recurso:7534/2014
Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución:1638/2015
Fecha de Resolución: 5 de Marzo de 2015
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

JSP

Recurs de Suplicació: 7534/2014

IL·LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

Barcelona, 5 de març de 2015

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 1638/2015

En el recurs de suplicació interposat per VISIL-GRUP INVERSOR SL a la interlocutòria del Jutjat Social

2 Mataró de data 17 d'octubre de 2014 dictada en el procediment Execucions núm. 100/2014 en el qual s'ha recorregut contra la part Isaac, AN-VI-2008 GRUP INVERSOR SL i FONS DE GARANTIA SALARIAL, ha actuat com a ponent la Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

ANTECEDENTS DE FET

Primer

En fase d'execució de sentència i en data 1 de setembre de 2014 es dictà interlocutòria per la que es va acordar ampliar l'execució sol.licitada a la mercantil VISIL - GRUP INVERSOR. S.L.

Segon

Contra aquesta interlocutòria la part VISIL GRUP INVERSOR, S.L. va interposar recurs de reposició i realitzats els tràmits legals pertinents, van quedar les actuacions pendents de resolució i es va resoldre per interlocutòria de data 17 d'octubre de 2014, la qual va desestimar el dit recurs.

Tercer

Contra aquesta interlocutòria la part VISIL GRUP INVERSOR, S.L. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Contra la interlocutòria que rebutja el recurs de reposició i confirma l'anterior interlocutòria que va decidir ampliar l'execució contra l'empresa VISIL-GRUP INVERSOR,S.L., presenta recurs de suplicació, l'empresa declarada successora, amb un únic motiu, per la via de l' article 193 c) de la LRJS . Cita el recurrent com a únic precepte legal infringit l' article 9.3 de la CE, i la sentència del TC 194/1993, de 14 de juny, indicant que la resolució impugnada vulnera el principi de seguretat jurídica, així com que la sentència del TC establia que per tal que es podés substituir a la part en el procés d'execució, es requisit indispensable que el canvi substantiu en el que es fonamenti s'hagi produït amb posterioritat a la constitució del títol executiu. Al lega que resulta del que es declara provat que la successió es va produir el mes d'octubre de 2013, mentre que el judici es va realitzar el febrer de 2014 i per tant els fets eren anteriors a la sentència.

En la interlocutòria impugnada es parteix dels fets següents:

- El demandant, treballador acomiadat en data 19 de juny de 2013, va presentar papereta de conciliació el dia 4 de juliol de 2013, i demanda el dia 10 de juliol de 2013. El judici es va celebrar el dia 29 de gener de 2014.

- La sentència es va dictar el 19 de febrer de 2014, condemnant a per acomiadament improcedent a l'empresa AN -VI 2008 INVERSOR,S.L., a la opció entre readmissió del treballador o a la satisfacció d'una indemnització, amb condemna també a satisfer el deute salarial, més els interessos, tal com consta. La sentència va esdevenir ferma el 7 de maig de 2014. L'empresa AN -VI 2008 INVERSOR,S.L, citada en forma, no va posar en coneixement del jutjat ni de la part l'existència d'una modificació de la raó social.

- Consta l'escriptura pública atorgada de constitució de l'empresa VISIL-GRUP INVERSOR, SL., en data 3 de juliol de 2013, fixant el mateix domicili de l'empresa, amb el nomenament del mateix administrador únic ( Pedro Miguel ) i l'objecte social és l'explotació de qualsevol negoci d'hostaleria i hoteleria, comerç al major i detall i exportació de productes alimentaris i begudes. No consta la data d'inscripció registal de tal modificació.

- El dia 1 d'octubre de 2013 s'atorga EP de compravenda de les participacions de AN-VI INVERSOR, S.L., actuant com a venedor el Sr. Pedro Miguel i com a comprador el Sr. Eugenio . En aquesta data es va modificar el domicili de la citada empresa que passa a Dr.Fleming, 52, baixos de Palafolls, i es canvia l'administrador que passa a ser Don. Eugenio . Tampoc consta en la resolució la data d'inscripció registral de la EP de referència.

La resolució judicial impugnada parteix de valorar que existeix successió empresarial ja que l'empresa VISIL-GRUP INVERSOR, SL., es constitueix amb el mateix objecte social, domicili i administrador que ANVI 2008 INVERSOR,S.L, sense que es discuteixi la successió empresarial. Que si bé la constitució formal de la companyia successora és anterior a la constitució del títol executiu, és posterior a l'acomiadament del demandant, el qual no va tenir...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA