STSJ Cataluña 1654/2007, 1 de Marzo de 2007

Ponente:GREGORIO RUIZ RUIZ
Número de Recurso:8347/2005
Número de Resolución:1654/2007
Fecha de Resolución: 1 de Marzo de 2007
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO DE TRABAJO. CATEGORÍAS PROFESIONALES. No concurre en la decisión empresarial una mayor onerosidad o ""intensidad del sacrificio"" que se impone a los trabajadores que permita reconocer como sustancial al cambio decidido por el empresario. Modificación que deviene así, y desde esta perspectiva, accidental y cuya adopción, en uso de las facultades... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

SENTENCIA núm. 1654/2007

En el recurso de suplicación interpuesto por Consorci Sanitari del Maresme frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Mataró de fecha 20 de febrero de 2004 dictada en el procedimiento Demandas nº 273/2003 y siendo recurrida Leonor y otros. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. GREGORIO RUIZ RUIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 28 de marzo de 2003 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclam. derechos contracto trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 20 de febrero de 2004 que contenía el siguiente Fallo: " Estimo en part la demanda presentada per Leonor , Consuelo , Yolanda , Lucía

, Catalina i Marí Jose , en contra del CONSORCI SANITARI DEL MARESME, sobre modificació substancial de condicions de treball i reconeixement del dret a mantenir la categoria i el grup professional 2 i del dret a percebre l'import d'incentivació previst pel grup 2 al vigent Conveni Col.lectiu i declaro 1) la nul.litat de la modificació realitzada de categoria i sistema salarial, 2) el dret dels demandants a continuar classificats com a Tecnics de Grau Mig en el Grup Professional 2 i condemno a l'entitat demandada a estar y passar per aquesta declaració i a restaurar la situació anterior amb totes les conseqüències.

Absolc a la demandada de la resta de peticions de la demanda " .

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:1r.- Els demandants presten els seus serveis per l'entitat demandada amb les següents circunstancies:

Leonor , antiguitat 01-11-82 i sou diari de 53,84 euros.

Consuelo , antiguitat 01-02-91 i sou diari de 63,84 euros.

Yolanda , antiguitat 01-06-78 i sou diari de 50,35 euros.

Lucía , antiguitat 27-07-77 i sou diari de 88,40 euros.

Catalina , antiguitat 01-01-77 i sou diari 88,40 euros.

Marí Jose , antiguitat 01-01-78 i sou diari 67,41 euros.

2n.- Els treballadors demandants prestaven els seus serveis inicialment per l'Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena, després pel Consorci Sanitari de Mataró fins el 24 d'abril de 1999, que van passar a formar part de la plantilla de l'Hospital de Mataró de l'actual Consorci Sanitari del Maresme. En data 24-03-99 el consell rector del Consorci va aprovar els Acords de la mateixa data sobre les condicions laborals de incorporació dels treballadors, als que havient arribat la representació del Consorci i la representació dels treballadors (conformitat de les parts).

4t.- Els demandants ostentaven la categoria de Tècnic de Grau Mig abans de dependre del Consorci Sanitari del Maresme i sempre han prestat els seus serveis al Laboratori de l'Hospital. Després del canvi de titularitat del centre, els demandants han continuat realitzant les mateixes funcions en el mateix Laboratori. Aquestes funcions coincideixen amb les que du a terme altre personal del Laboratori amb categoria i titulació de infermeria que estan classificats en el grup professional 2, i inclouen efectuar extraccions en ocasions. Dos del demandants son llicenciats en Ciències Biològiques i unaltre es Farmacèutic especialista en anàlisis clíniques.(testifical de Carlos Miguel , Raquel i documentals folis núms. 78, 98, 99, 100 i 112).

5è.- Les responsabilitats i funcions del lloc de treball del personal tècnic de laboratori son les següents:

"LLOC DE TREBALL : Personal Tècnic de Labatori.

Altres denominacions: Tècnic ATS, Tècnic especialista.

TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomat en infermeria especialitzat en anàlisis cliniques.

Diplomat en infermeria ajudant tècnic sanitari especialitzat en anàlisis clíniques, ajudant sanitari o tècnic especialista (Formació Professional de 2on Grau) o mes de 3 anys d'experiència en un lloc de treball.

RESPONSABILITATS:

Depèn del Coordinador/Facultatiu de la seva àrea i les seves principals funcions són:

-Realitzar els treballs que l'indiqui el personal facultatiu del que depengui i l'execució tècnica de tots els procediments de treball.

-Participar en la supervisió i en la formació del personal tècnic de primer grau, tècnic en pràctiques, suplent i d'altres.

-Ser responsable del manteniment preventiu, conservació i neteja del material al seu càrrec.

-Realitzar l'inventari, comanda i control dels subministres de peces de recanvi reactius i material necessari pel correcte funcionament i realització dels procediments de treball, així com el control i seguiment de la caducitat, presentació i referències-Obtenir i col.laborar en l'obtenció d'espècimens i la seva manipulació en funció de la seva formació i titulació.

-Col.laborar en la informació i preparació dels pacients per la correcta obtenció dels espècimens.-Responsabilitzar-se dels arxiu dels resultats i registres produïts a la fase analítica.

-Col.laborar en la instauració de nous procediments analítics.

-Col.laborar i participar en els programes de formació en els que estigui implicat el laboratori.

-Participar en les activitats de coordinació entre les àrees sanitària i administrativa de laboratori.

-Processar els controls i calibradors de les tècniques que tenen assignats.

-Responsabilitzar-se de la validació de les sèries analítiques i resultats que el personal facultatiu li...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA