STSJ Cataluña 2235/2013, 22 de Marzo de 2013

Ponente:ADOLFO MATIAS COLINO REY
Número de Recurso:1527/2012
Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución:2235/2013
Fecha de Resolución:22 de Marzo de 2013
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

REGULACIÓN DE EMPLEO. En el presente caso, al igual que sucede en el anterior resuelto por la doctrina unificada, consta el módulo indemnizatorio pactado -superior al legal, de 45 días por año trabajado, otros 16 día adicionales por año trabajado y 1.200 euros por año trabajado-, y se cuestiona la antigüedad como dato determinante a los efectos de fijar el total de la indemnización cuya... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2010 - 0015742

EL

ILMO. SR. GREGORIO RUIZ RUIZ

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMO. SR. ADOLFO MATIAS COLINO REY

En Barcelona a 22 de marzo de 2013

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 2235/2013

En el recurso de suplicación interpuesto por Angustia frente a la Sentencia del Juzgado Social 9 Barcelona de fecha 30 de septiembre de 2011, dictada en el procedimiento Demandas nº 850/2010 y siendo recurrido/a -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, Profit Solutions, S.L., General Electric Capital Bank S.A. y Auto Central S.A.. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. ADOLFO MATIAS COLINO REY.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2011 que contenía el siguiente Fallo:

Estimar l'excepció oposada de manca de competència per raó de la matèria i desestimar íntegrament la demanda interposada per Doña. Angustia -DNI NUM000 en contra General Electric Capital Bank, SA -CIF A-08149007, Profit Solutions, SL -CIF B-62752753, Auto Central, SA i contra el Fons de Garantia Salarial, i absoldre lliurement els codemandats de totes les pretensions contingudes a la demanda, remetent la part actora, si convé al seu dret, a formular la seva reclamació davant dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre contenciós administratiu.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

" 1r.- La demandant va prestar serveis laborals a jornada completa per G.E. Capital Bank, SA amb una antiguitat de 01-04-07, amb la categoria professional de 301, grup III, nivell A i percebent un salari anual de

54.954,40 # (folis 649-661). 2n.- L'actora no va ostentar durant el darrer any de prestació de serveis la condició de representant unitari ni sindical dels treballadors de l'empresa (fets incontrovertits).

3r.- El mes de novembre de 2009 l'empresa G.E. Capital Bank, SA va anunciar la necessitat de tramitar un expedient de regulació d'ocupació i va iniciar negociacions amb els representants dels treballadors, les quals van finalitzar amb acord signat el dia 04-03-10 en què es van fixar les condicions en què es produirien les extincions de contracte. Aquest acord col·lectiu -que en aquest punt es dóna per íntegrament reproduïtpreveia l'extinció de 130 contractes des de la data de l'aprovació de l'ERO fins el 30-06-10, i establia una indemnització bruta de 61 dies de salari per any de serveis, sense topalls de mensualitats. A més establia una millora d'indemnització de 1.200 # bruts per cada any d'antiguitat i, finalment, preveia pels treballadors acomiadats un servei de recol·locació o, alternativament, l'abonament de 1.500 # (folis 678-689).

4t.- Per resolució de 26-03-10 la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo es va autoritzar, previ informe favorable de la Inspecció de Treball, l'ERO tramitat amb el número NUM001 i l'extinció de 130 contractes de treball de l'empresa G.E. Capital Bank, SA. Aquesta resolució administrativa incorporava la relació detallada dels treballadors afectats per l'expedient així com les seves circumstàncies professional, entre els quals hi figurava la treballadora demandant amb l'antiguitat, categoria professional i salari que s'han fet constar a l'ordinal 1r. (folis 673-677).

5è.- Amb data d'efectes del 16-04-10 es va extingir el contracte de treball de la Sra. Angustia a l'empara de l'autorització concedida a l'empresa, i se li van abonar en concepte d'indemnització la suma total de

32.017,83 #, quantitat que comprenia els 61 dies de salari per any d'antiguitat reconeguda més la indemnització voluntària de 1.200 # per any treballat. A més, també es va abonar la liquidació de parts proporcionals. L'actora va fer constar en el rebut de saldo i quitança la seva disconformitat amb les quantitats percebudes. No obstant, no va formular contra la resolució que autoritzava l'ERO ni recurs administratiu ni jurisdiccional davant els òrgans del ordre contenciós administratiu (fets no controvertits).

6è.- G.E. Capital Bank, SA és una entitat financera dedicada al serveis financers i hipotecaris i entre la seva activitat empresarial hi figura la de concessió de préstecs i crèdits per al finançament de productes de consum, entre ells els automòbils. Auto Central, SA era una companyia concessionària de venda d'automòbils, la qual oferia als seus clients la possibilitat de finançar la compra del vehicle amb alguna financera i, concretament amb G.E. Capital Bank, SA. A conseqüència d'aquesta col·laboració, l'entitat financera abonava una comissió al concessionari per cada préstec o crèdit concedit amb la seva mediació. Per facilitar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA