STSJ Cataluña 3/2013, 9 de Enero de 2013

Ponente:NURIA BASSOLS MUNTADA
Número de Recurso:193/2011
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:3/2013
Fecha de Resolución: 9 de Enero de 2013
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
RESUMEN

PROPIEDAD HORIZONTAL. JUNTA DE PROPIETARIOS. OMISIÓN DE CONVOCATORIA. Los acuerdos cuya impugnación se realizaba no afectaban al establecimiento o alteración de las cuotas de participación, como único supuesto en el cual el precepto referenciado, excluye la regla general de estar al corriente en el pago de las cuotas para hallarse legitimado activamente. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

R. de cassació núm. 193/2011

SENTÈNCIA núm. 3/13

President:

Excm. Sr. Miguel Angel Gimeno Jubero

Magistrats:

Il·lm. Sr. Enric Anglada i Fors

Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada

Barcelona, 9 de gener de dos mil tretze

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats que s'esmenten més amunt, ha vist el recurs de cassació interposat per UNIVERSAL D'ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA FTSEB, representada davant aquest Tribunal pel procurador Sr. Juan Manuel Bach Ferre i dirigida per l'advocat Sr. Sergio Brox Javega, contra la Sentència dictada per la Secció 4a de l'Audiència Provincial de Barcelona el 14 de setembre de 2011 en conèixer del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 36 de Barcelona el 21 de setembre de 2009 en el procediment ordinari núm. 176/09. La COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL c/ DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de BARCELONA, aquí part contra la qual es recorre, ha estat representada en aquest Tribunal pel procurador Sr. Jordi Pich Martínez i dirigida per l'advocat Sr. Pedro García de Arboleya Rank.

ANTECEDENTS DE FET
Primer

El procurador Sr. Jesús Miguel Acin Biota, en representació de Universal d'Antropologia Filosòfica, va formular demanda de judici ordinari núm. 176/09 davant el Jutjat de 1a Instància núm. 36 de Barcelona. Seguida la tramitació legal, el Jutjat va dictar Sentència amb data 21 de setembre de 2009 , la part dispositiva de la qual diu el següent:

"Que desestimando totalmente la demanda presentada por el Sr. Jesús Miguel Asín en representación de UNIVERSAL D'ANTROPOLOGIA FILOSOFICA asistido por la Sra. Laura Tarrason, frente a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de Barcelona, representada por el Sr. Jordi Pich Martínez y asistida por el Sr. Pedro García de Arboleya, absuelvo a los demandados de las peticiones de la actora con expresa imposición a ésta de las costas causadas".

Segon. Contra aquesta Sentència, la part demandant va interposar un recurs d'apel·lació, el qual es va admetre i es va substanciar a la Secció 4a de l' Audiència Provincial de Barcelona, la qual va dictar Sentència amb data 14 de setembre de 2011 , amb la següent part dispositiva:

"Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad demandante, UNIVERSAL D'ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA, frente a la sentencia dictada el día 21 de septiembre de 2.009, en el juicio ordinario número 176/2.009, seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia número 36 de Barcelona , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha sentencia, en el único sentido de dejar sin efecto la condena de la demandante al pago de las costas de la primera instancia.

No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso".

Tercer. Contra la Sentència anterior, UNIVERSAL D'ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA FTSEB va interposar aquest recurs de cassació. Per interlocutòria de 14 de juny de 2012, aquest Tribunal es va declarar competent i va admetre el recurs a tràmit, i de conformitat amb l' art. 485 de la LEC es va traslladar a la part contra la qual es recorre perquè en un termini de vint dies formalitzés l'escrit d'oposició. Es va assenyalar per a la votació i decisió el dia 20 de desembre de 2012.

En els fonaments d'aquesta resolució s'ha utilitzat les següents normes jurídiques:

- CCCAT, Llei 5/2006 de 10 de maig, art. 553.21.4 e) del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya .

- LPH, Llei 49/1960 de 21 de juliol.

- TS, sentències del Tribunal Suprem, Sala Primera Civil.

- STSJC, sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Ha estat ponent l'Il·lma. Sra. Núria Bassols i Muntada.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.

Per tal d'assolir una correcta comprensió del tema litigiós cosa que ens conduirà a circumscriure l'interès cassacional que suposa el nucli gordià d'aquesta contesa, escau fer palès:

Que en la demanda que originà aquest litigi la demandant Universal d'Antropologia Filosòfica pretenia la declaració de nul·litat de l'acord adoptat amb data 27 de novembre de 2008, en la junta de propietaris de l'edifici ubicat en el carrer DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de Barcelona, comunitat a la qual la demandant pertany.

Que la demanda s'emparava en l' article 553 . 31 del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya , que permet la impugnació judicial dels acords adoptats en junta de propietaris quan siguin contraris a la llei, al títol de constitució o als estatuts o si suposen un abús de dret.

Que la nul·litat de l'acord es basava en el fet que resultà incontrovertit, que en la convocatòria de la junta de propietaris no es va acomplir l'exigència establerta en l' article 553.21, e) del Codi civil de Catalunya , en el sentit que en l'avantdita convocatòria han de constar els propietaris que tenen deutes pendents amb la comunitat amb l' advertència de que tindran veu en l'assemblea però no vot.

L'acord adoptat en l'assemblea de 27 de novembre de 2008 era contrari als interessos de la demandant, Universal d'Antropologia, donat que era ella que havia instat la convocatòria de la junta per tal d' aprovar unes obres que havia efectuat en els seus elements privatius, i en la junta celebrada no es varen aprovar les dites obres.

La demandada, o sigui la comunitat de propietaris acceptà que en la convocatòria de la junta impugnada no es varen fer constar els propietaris morosos, i que a més aquest varen votar, contradient la llei, però també es feia expressa incidència en que els seus vots resultaren intranscendents ja que el resultat fou 12,23 % vots en favor d'autoritzar les obres i 48'56 % en contra; es remarcava que en cas d'haver privat de vot als propietaris morosos el resultat hagués estat de 43% en contra de l'autorització, o sigui molt superior al requerit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA