STSJ Galicia 1068/2013, 19 de Febrero de 2013

Ponente:LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO
Número de Recurso:5579/2012
Procedimiento:RECURSO SUPLICACION
Número de Resolución:1068/2013
Fecha de Resolución:19 de Febrero de 2013
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIALA CORUÑA

PLAZA DE GALICIA

Tfno: 981184 845/959/939

Fax:881881133 /981184853

NIG: 32054 44 4 2012 0001939

402250 SECRETARÍA Dª. Mª. ASUNCIÓN BARRIO CALLE GZ

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0005579 /2012

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000466 /2012 JDO. DE LO SOCIAL nº 004 de OURENSE

Recurrente/s: Maite

Abogado/a: JOSE FEIJOO MIRANDA

Recurrido/s: CONCELLO DE A BOLA (OURENSE), MINISTERIO FISCAL

Abogado/a: ANTONIO VALENCIA FIDALGO

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE D. ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE

MAGISTRADOS

D. JOSÉ ELÍAS LÓPEZ PAZ

D. LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

En A CORUÑA, a diecinueve de Febrero de dos mil trece.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0005579/2012, formalizado por Maite, contra la sentencia dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de OURENSE en el procedimiento DEMANDA 0000466/2012, seguidos a instancia de Maite frente a CONCELLO DE A BOLA (OURENSE), MINISTERIO FISCAL, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO. De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Dª. Maite presentó demanda contra CONCELLO DE A BOLA (OURENSE), MINISTERIO FISCAL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha treinta y uno de Julio de dos mil doce.

SEGUNDO

Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO

La actora prestó servicios para el Concello demandado desde el 30 julio 2004, con categoría profesional de administrativa adjunta a la intervención y salario mensual bruto y prorrateado de 1385,82 euros (sentencia a los folios 55 a 57). / SEGUNDO.- En fecha 1 noviembre 2011 la demandante fue dada de baja en Seguridad Social, presentado reclamación previa en 18 noviembre 2011 en que reclamaba por despido e indefinición de contrato, siendo estimada en su integridad la reclamación previa por Resolución del Concello de 25 noviembre 2011 (sentencia al folio 55 vuelto y Resolución al folio 51). / TERCERO.- Con fecha 13 enero 2012 el Concello entregó a la actora carta de despido con efectos de 3 febrero 2012 que obra a los folios 52 a 54 y se da por reproducida, cuyo contenido es el siguiente: "Muy señora nosa: Este Concello de A Bola, de conformidade co establecido nos artigos 52.c), e), e 53 do texto refundido do Estatuto dos Traballadores comunícalle a extinción da relación laboral que nos vincula, con efectos do día 13 de xaneiro de 2012, por causas obxetivas ao amparo do primeiro dos preceptos mencionados, fundamentándose esta decisión na necesidade de amortizar o seu posto de traballo por causas económicas, produtivas e organizativas. Como vostede coñece, este Concello de A Bola, é unha entidade pública local con vocación do servizo xeral á población: coxa existencia depende en grande medida dos ingresos procedentes doutras administracións, vía subvencións, transferencias.... Vostede é coñecedora do importante descenso na oferta de subvencións, transferencias públicas e ingresos directos, a favor desta entidade, dende o inicio da actual situación de crise económica. De tódolos xeitos, para o seu coñecemento máis exacto, podemos pormiudarlle a situación actual: Débedas pendentes de pago: -As débedas cos proveedores, correspondentes ás anualidades 2011 e anteriores e pendentes de pago, ascenden a un millón un mil dous centos dezanove euros con nove céntimos

(1.001.219,09 #). Dentro destas débedas podemos destacar: *Débeda con Grupo Antolín, Instalaciones S.L, que ascende a: 75.625,93 #, e que xa foi obxeto de reclamación xudicial na que recaeu sentenza firme de 21/12/2011, na que se condena ó Concello ó seu pago, máis intereses moratorios (do 10 %), mais costas. * Débeda con Cruzval S.L por importe de 46.250 #, e que tamén está seudo obxecto de reclamación xudicial, ainda que non recaeu sentenza. - Hai outras débedas, de anos anteriores ó presente, ainda non contabilizadas, como é o caso dos pagos penden tes a Fenosa, por importe superior a cento cinco mil euros; ou con Vodafone, por importe superior a mil euros. Así como a débela coa Consellería de traballo, derivada dunha subvención que non se puido xustificar, po un importe de 7.089,87 #. - Por outra banda, os gastos previstos para a presente anualidade (aparte dos anteriores), ascenden a: 458.005,77 # de gastos fixos e 120.287,36 # de gastos variables estimados. Tamén se teñen que ter en conta as seguintes circunstancias: .Existencia de créditos bancarios pendentes de pago, que suponen un gasto fixo e crecente. Entre os que destacan un préstamo por 500.000,00 # con BBVA. .Devolución ó Estado por exceso das transferencia, por importe de 13.162,38 #. Previsións de ingresos 2012: - De conformidade cun recente informe encargado, os ingresos previstos son os seguintes: - *Ingresos fixos estimados: 589.607,69 #. - * Ingresos variables estimados: 122.619,09 #. Esta situación de crise económica xa ten dado lugar a: -Impagos e retrasos no pago da Seguridade Social e c corresponden te recargo. -Impagos e retrasos no pago a AEAT, e os corresponden tes recargos. -Adopción do acordo de reduccións nas prestacións de axuda no fogar. -Despedimento de traballadores non subvencionados. Actualmente ós únicos traballadores non subvencionados sor os que son obxecto do presente despido por razóns obxetivas. Esta situación non ten unha saida a curto prazo, sendo a única salda posible, o recurte de gastos fixos (salarios) e variables, dado que no é posible incrementar máis a carga fiscal sobre a población (xa no ano pasado se aprobaron varias ordenanzas fiscais). Por todo o exporto faise necesario amortizar o seu posto de traballo co fin de lograr optimizar ao máximo os recursos, tendo en conta todo o que espuxemos, sendo evidente á luz dos datos ofrecidos que o nivel de emprego adscrito á actividade en que esta englobado é excesivo no actual equilibrio financieiro deste Concello, sendo posible a asunción das súas funcións polo resto de persoal do Concello. Coa amortización do seu posto de traballo redúcense os costos de persoal o que provoca unha mellora nas prespectivas de equilibrio económico financieiro e de saneamento desta Corporación. Por outra banda en canto ao momento de producirse tal decisión extintiva comunicámoslle que o será o día 3 de febreiro 2012 (co que se cumpre co preaviso legal de 15 días), data ata a cal deberá seguir prestando o seus servizos: E ao mesmo tempo comunicaselle que, revisado o seu expediente e tendo en conta a sua antígüedade real non interrumpida, no poto de traballo, correspóndelle unha indemnización de CATRO MIL CINCUENTA E SETE EUROS, CON TRINTA E TRES CENTIMOS (4.057,33 #) correspondente aos 20 días de salario por ano de antigüedade cun límite de 12 mensualidades, das cales o Concello abonaralle á data do cesamento a cantidade de DOS MIL CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS, CON CORENTA CENTIMOS (2. 434,40 #) correspondente ao 60 ó por non dispor de liquidez á data desta comunicación, podando solicitar o restante 40 ao FONDO DE GARANTIA SALARIAL, de conformidade co desposto no art. 33.8 do Estatuto dos Traballadores. Durante este período de preaviso dispón Ud dunha licenza retribuida de 6 horas semanais co fin de buscar novo emprego. Sen outro particular, en A Bola a venres 13 de Xaneiro de 2012. A Alcaldesa Presidenta do Concello de A Bola. Doña Fátima ". Contra dicho despido presentó la actora demanda que dio lugar a SJS 3 Ourense 20 abril 2012, Autos 188/2012, que obra a los folios 55 a a 57 y se da por reproducida, que declaró la improcedencia del despido condenando al Concello demandado en los términos de su fallo. Contra dicha sentencia ha recurrido la actora en suplicación (folios 58 y 59 y 61 a 68), a cuyo recurso se adhirió el Ministerio Fiscal (folios 35 a 37). El Concello presentó escrito optando por la readmisión y señalando para su efecto el 21 mayo 2012 (folio 60), teniéndose por efectuada válidamente la opción por Diligencia de 11 mayo 2012 [sic Debe haber error en la fecha de la diligencia] (folio

61). En la sentencia se declara probado en su hecho probado cuarto que "El 13-1-12 la demandante recibió carta de despido con efectos de 3-2-12 cuyo contenido se da por reproducido, y siendo abonada en su cuenta la indemnización en cuantía del 60% o lo que es lo mismo 2.434,40#. El 3-2-12 se le entregó nota informativa que se da por reproducida al constar en autos". En el recurso de suplicación interpuesto no se impugna dicho hecho probado.

CUARTO

La actora se presentó a su reincorporación el 21 mayo 2C_2, presentando en dicha fecha ante el Concello el escrito que obra al folio 69 y se da por reproducido.

QUINTO

El mismo día de la reincorporación, le fue entregada a la actora nueva carta de despido con efectos de 5 junio 2012 que obra a los folios 14 a 17 y se da por reproducida, del siguiente tenor literal, en lo que interesa: "1.- Como vostede coñece, este Concello de A Bola, é unha entidade pública local con vocación do servizo xeral á población: coxa existencia depende en grande medida dos ingresos procedentes doutras administracións, vía subvencións, transferencias.... Vostede é coñecedora do importante descenso na oferta de subvencións, transferencias públicas e ingresos directos, a favor desta entidade, dende o inicio da actual situación de crise económica. De tódolos xeitos, para o seu coñecemento máis exacto, podemos pormiudarlle a situación actual: Débedas pendentes de pago: -As débedas cos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA