STSJ Galicia 4008/2012, 3 de Julio de 2012

Ponente:EMILIO FERNANDEZ DE MATA
Número de Recurso:2212/2012
Procedimiento:RECURSO SUPLICACION
Número de Resolución:4008/2012
Fecha de Resolución: 3 de Julio de 2012
Emisor:Sala de lo Social
RESUMEN

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO. El contrato de obra o servicio determinado, modalidad contractual que aparece regulada en el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto 2720/1998, exige paras su validez el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIALA CORUÑA

PLAZA DE GALICIA

Tfno: 981184 845/959/939

Fax:881881133 /981184853

NIG: 15078 44 4 2008 0000354

402250 SECRETARIA SR. GAMERO LÓPEZ-PELAEZ GZ

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0002212 /2012

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000159 /2008 JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de SANTIAGO DE COMPOSTELA

Recurrente/s: TELEVISION DE GALICIA,S.A., COMPAÑIA DE RADIOTELEVISION DE GALICIA

Abogado/a: MARIA JOSE SEOANE PESQUEIRA, MARIA JOSE SEOANE PESQUEIRA

Procurador/a: MARIA DOLORES LUISA VILLAR PISPIEIRO, MARIA DOLORES LUISA VILLAR PISPIEIRO

Recurrido/s: Hernan

Abogado/a: MATIAS MOVILLA GARCIA

Procurador/a: JOSE ANTONIO CASTRO BUGALLO

ILMOS/ILMAS SRES/SRASMAGISTRADO/A:

ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EMILIO FERNANDEZ DE MATA

PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR

En A CORUÑA, a tres de Julio de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0002212 /2012, formalizado por el/la D/Dª MARIA JOSE SEOANE PESQUEIRA, en nombre y representación de TELEVISION DE GALICIA,S.A., COMPAÑIA DE RADIOTELEVISION DE GALICIA, contra la sentencia dictada por JDO. DE LO SOCIAL N.1 de SANTIAGO DE COMPOSTELA en el procedimiento DEMANDA 0000159/2008, seguidos a instancia de Hernan frente a TELEVISION DE GALICIA,S.A., COMPAÑÍA DE RADIOTELEVISION DE GALICIA, siendo MagistradoPonente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª EMILIO FERNANDEZ DE MATA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

D/Dª Hernan presentó demanda contra TELEVISION DE GALICIA,S.A., COMPAÑIA DE RADIOTELEVISION DE GALICIA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha dos de Diciembre de dos mil once .

SEGUNDO

En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:

PRIMEIRO

Que o demandante D. Hernan, figura inscrito como colexiado, co n° NUM000 dende o momento da constitución do colexio profesional de xornalistas de Galicia, en abril do ano 2000, accedendo á colexacion a través da vía profesional.

SEGUNDO

O actor, suscribe con data de 1-8-2000 ata 30-6-2003, contrato de traballo ca demandada tvg, de ejecución artística, facéndose constar que o mesmo será ata final de temporada da liga de futbol profesional 2002-2003, de luns a venres podendo ser variados os días por decisión das partes, como adxunto de dirección.

TERCEIRO

Con data de 15-9-2003, ata 30-6-2006, o actor concerta contrato de traballo, de execución de actividades artísticas, con similar contido co anterior.

CUARTO

Con data de 1-9-2006 ata 11-2-2007 o actor concerta ca demandada contratos de traballo en execución de actividades artísticas, facendo constar como obxeto do mesmo: "a prestación dos seus servizos como director artístico para o espazo de TVG SA "a xornada" aplicando a diligencia específica que corresponde á sua persoal aptitude artística ". A duración do contrato establécese será dende o 1-9-2006, ata o remate do programa "a xornada".

QuINTO

Con data de 12-2-2007 ata a actualidade, concerta o actor ca demandada contrato de traballo de execución de actividades artísticas, sendo o obxeto do mesmo " a prestación de servizos como director artístico "para o espazo de TVG SA "couto vivo", para con data de 13-9-2009, concerta contrato de traballo de interinidade ata cobertura de praza co código n° NUM001 .

SEXTO

O actor desempeñou durante toda a duración da relación laboral ca demandada as seguintes funcións : como editor e como redactor, elaborando noticias e encargalas ós redactores, facendo labor de coordinación.

SETIMO

O actor facía as suas funcións dentro de informativos durante toda a sua relación laboral, en relación a todo tipo de deportes non só os relacionados ca liga de fútbol.

OITAVO

O actor realizou durante a duración da sua relación laboral entre outras as seguintes noticias : entrevista a Bernardo, campión olímpico de piragüismo, entrevista Felipe presidente do comité olímpico español, para o programa Galicia olímpica. Celebración do título da copa do rei 2001-02, chegada da expedición do deportivo ó estadio de Riazor; entrevista con Luis, presidente da federación española de piragüismo., entrevista con Simón, seleccionador nacional de ximnasia artistica feminina.

NOVENO

O actor igual que os restantes redactores da TVG, dispón de clave telefónica para realizar chamadas para a elaboración de noticias, con conta de correo electrónica., realízaselle habitualmente pola demandada recoñecemento médico, recibe dietas por desplazamentos.

DECIMO

O actor realizaba as mesmas función que os demais redactores da parte demandada.

DECIMOPRIMEIRO

O actor durante un ano hizo la coordinación de TX deportes.

DECIMOSEGUNDO

Cando remataba a liga de futbol ó actor mandábase ó desemprego pola parte demandada, despois cando comenzaba a liga voltaba a traballar.

DECIMOTERCEIRO

No programa couto vivo, non hai días fixos de traballo está condicionado ós días en que se practique caza pesca, estando a disposición da entidade demandada para este programa.

DECIMOCUARTO

O actor ó finalizar cada contratación asinaba un finiquito. DECIMOQUINTO.- O actor cumpre un bienio con data de 31-7-2002, 2° bienio con data de 11-10-2004, o 3° bienio con data de 12-12-2006, e en data de 1-1-2010, a data de 31-5-2010, cumprense 4 bienios por valor de 20 %, en data de 1-6-2010, a data de 31-12-2010, 5 bienios, por valor de 25 %, dende data de 1-1-2011 ata data de 31-10-2011, 5 bienios por valor de 25%.

DECIMOSEXTO

Con data de 30-6-2011, o demandante acada a titulación académica de licenciatura en xornalismo pola universidade de Camilo Jose Cela.

DECIMOSETIMO

Con data de 16 de xaneiro do 2009 publicase no DOGA, a resolución da dirección xeral de relacions laborais pola que se publica o acordo da comisión negociadora do convenio colectivo da compañía radio televisión de Galicia, en donde se indica expresamente "ao longo dos anos, foi unha realidade na CRTVG e as suas sociedades a utilización da contratación laboral artística para a realización de funcions propias ou semellantes as funcions de redactor ou de locutor, outra práctica habitual que tamen se estendeu ao longo dos anos foi a contratación de persoal a través de empresas de traballo para realizar funcions propias de categorías, reguladas no convenio colectivo", e indicandose que nestes casos deben computarse como meritos a efectos de avaliación dos servizos prestados.

ULTIMO.- Con data de 11 de febreiro do 2008, ten lugar acto de conciliación entre as partes que remata sen avinza.

TERCERO

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

DISPOÑO.- POLO EXPOSTO, acollo a demanda interposta pola parte actora D. Hernan, contra Compañía de radio televisión de Galicia-TVG, e declarando a relación laboral do actor ca demandada é de carácter indefinido non fixo, dende data de 1-8-2000, como redactor nivel económico I, condeando a demandada Compañía de radio televisión de Galicia-TVG o recoñecemento da tal condición tanto das consecuencias inherentes a mesma incluidas as económicas, e o cumprimento estricto desta resolución, así como o abono a actora pola responsable CRTG- TVG- SA, a abonar a cantidade total ata data de 31-10-2011 inclusive e dende data de 1-1-2007, de 52.634, 70 euros, derivados de plus de permanencia e capacitación, diferenzas de convenio, e diferenzas de funcions, asi como o devengo de plus de dispoñibilidade no periodo da sua concurrencia asi como plus de responsabilidade no periodo no cal concurre, asi como as cantidades que se continuasen devengando dende tal data de complemento de capacitación e permanencia si como os demais pluses en donde concurran as circunstancias da sua concesión.

Asi comó a condea a demandada Compañía radio televisión de Galicia-TVG, SA, o pago da multa de 500 euros asi como o pago dos honorarios da parte actora polo presente procedemento polo exposto nos fundamentos xuridicos.

CUARTO

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por TELEVISION DE GALICIA, S.A., COMPAÑIA DE RADIOTELEVISION DE GALICIA formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO

Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL en fecha 20 de abril de 2012.

SEXTO

Admitido a trámite el recurso se señaló el día 28 de junio de 2012 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sentencia de instancia estima la demanda, declarando que la relación laboral del actor con la demandada es de indefinido no fijo, desde el 1-8-2000, como redactor nivel económico I, condenando a la demandada Compañía de Radio Televisión de Galicia-TVG al reconocimiento de tal condición tanto de las consecuencias inherentes a la misma incluídas las económicas, y al cumplimiento estricto de esta resolución, así como al abono a la actora de la cantidad total hasta la fecha de 30-10-2011, inclusive y desde la fecha 1-1-2007, de 52.634,70 euros, derivadas del plus de permanencia y capacitación,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA