STSJ Cataluña 2428/2008, 17 de Marzo de 2008

Ponente:ADOLFO MATIAS COLINO REY
Número de Recurso:9468/2007
Procedimiento:SOCIAL
Número de Resolución:2428/2008
Fecha de Resolución:17 de Marzo de 2008
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2007 - 0004137

CR

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMO. SR. ADOLFO MATIAS COLINO REY

ILMA. SRA. Mª DEL PILAR RIVAS VALLEJO

En Barcelona a 17 de marzo de 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 2428/2008

En el recurso de suplicación interpuesto por Consorci l'Auditori i l'Orquesta Sinfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya frente a la Sentencia del Juzgado Social 25 Barcelona de fecha 25 de junio de 2007 dictada en el procedimiento Demandas nº 97/2007 y siendo recurrido/a Sandra y Ministeri Fiscal. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. ADOLFO MATIAS COLINO REY.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 9 de febrero de 2007 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 25 de junio de 2007 que contenía el siguiente Fallo:

Estimar la petició principal de la demanda presentada per Sandra contra Consorci I'Auditori i l'Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya sobre acomiadament, declarar la nul.litat de l'acorniadament realitzat amb data d'efectes del dia 31.12.06 i condemnar a Consorci l'Auditori i l'Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la readmisió inmediata de la demandant en les mateixes condicions, així corm a l'abonament dels salaris de tramitació des de la data de I'acomiadament fins a la efectiva readmissió a raó del salan diari.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"Primer La demandant Sandra, major d'edat, prestava serveis per compte de la societat demandada Consorci l'auditori i i'Orquesta Sinfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya amb una antiguitat des del mes de juliol de 2004, categoria profesional de Administratiu de 1a (Grup C) i percebent un salari de 24. 777,04 euros el darrer any equivalents a 2 064,75 euros mensuals i 68,83 euros dia, als efectes del present procediment. L'actora no estava donada d'alta a la Seguretat SociaI.

Segon

L'actora va col.laborar amb l'organisme demandat de manera esporàdica

durant els anys 2002 i 2003 realitzant tasques de dissenyadora fins que el mes de juliol de 2004 va iniciar la prestació de serveis amb les següents carácterístiques:

La demandant prestava els seus serveis en el centre de treball de la demandada de dilluns a divendres en jornada completa de 8 hores diaries, efectuant el mateix horari que els altres companys de treball de 9 a 18,30 hores, realitzant el disseny de logos, imatge, dels programes de mà i altres en el departament de marketing-disseny de la societat, utilitzant taula, cadira, ordinador, utilitzant el programa informatic de l'empresa, compte personal de correu electrònic assignat per l'empresa, amb els mitjans materials propietat de la societat demandada. La demandant segueix les ordres i directrius de la directora del Departament Sandra Serra, al igual que els altres treballadors de la seva categoria del mateix departament. Les vacances de la demandant es fixaven en el quadre de vacances juntament amb les dels altres treballadors. L'actorá utilitzava el menjador de l'ernpresa.. La demandada retribüia els serveis de la demandant mitjançant factures emeses a nom de empreses, en concret ACNET i SIC MA S.L., pel concepte de Assessoria inforrnàtica de Dpto. Grafico.

L'actora no estava donada d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

(RETA)

Tercer

En data 22.12.06 la directora del departament i l'administrador Ii van comunicar verbalment a la demandant en presencia de la representació unitaria dels treballadors, que prescindien dels seus serveis amb efectes del 31.12.06. La demandada va remetre escrit amb data 19.12.06 dirigit a SIC MA en el que comunicava que el proper 31 de desembre de 2006 deixarien d'utilitzar els seus serveis. (foIis núm. 154, 155)

Quart

La demandant havia reclamat de la societat demandada un contracte laboral en diverses ocasions i concretament el mes de novembre de 2006, havent rebut la resposta que no era possible i que s'havien de mantenir les coses com estaven.

En dos ocasions en les dates del mes de novembre tots els treballadors del departament de la demandant van entrar en grup al despatx de la cap de departament demanant explicacions i reclamant que Ii fessin contracte de treball a l'actora, responent l'empresa que no era possible i no Ii podien fer contracte de treball, sino mercantil

El comitè d'empresa també va mantenir reunions amb l'empresa pel mateix motiu aquesta els va contestar que el disseny grafic el volien tenir "extern" i que si l'actora volia continuar a l'empresa havia de ser amb contracte mercantil. El comitè també es va dirigir a l'empresa per escrit mostrant el seu desacord amb l'acomiadament de l'actora i donant suport a les reclamacions de la demandant (folis num 143 i 144, testificals)

Cinquè

La demandant va remetre escrit en data 22.12.06 dirigit a l'empresa reclamant pagues extraordinàries complement de puntualitat i la mensualitat del mes d'agost. (foli núm, 141 i 142)

Sisè

Es va presentar reclamació prèvia en data 22.01.07. "

TERCERO

En fecha 16 de julio de 2007, se dictó auto de aclaración de la anterior sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:;

" Decideixo rectificar la sentència dictada en aquest procediment en el sentit següent:

En el Fonament de Dret Primer, on diu "El salari es dedueix de l'import percebut per la demandant durant el període de 1.12.06 a 31.12.06" ha de dir "El salari es dedueix de l'import percebut per la demandant durant el període de 1.01.06 a 31.12.06".

CUARTO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria Sandra, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Contra la sentencia de instancia, que estimó la demanda interpuesta por la demandante, sobre despido, que califica como nulo, con las medidas inherentes a dicha declaración, se interpone por la parte demandada el presente recurso de suplicación.

En primer lugar, ha de analizarse el motivo del recurso que formula la parte recurrente, en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA