Sentencia nº 257/2012 de TSJ Islas Baleares (Palma), Sala de lo Contencioso, 30 de Marzo de 2012

Procedimiento:RECURSO DE APELACIóN
Ponente:GABRIEL FIOL GOMILA
Fecha de Resolución:30 de Marzo de 2012
Número de Resolución:257/2012
Número de Recurso:74/2011
Emisor:Sala de lo Contencioso
 
EXTRACTO GRATUITO

T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00257/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA ILLES BALEARS

SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

APEL·LACIÓ

Rotlle Sala núm. 74/2011

Actuacions Jutjat núm. 3 PA 85/2009

SENTÈNCIA núm. 257

Il·lès. Srs.

PRESIDENT:

Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRATS:

Pablo Delfont Maza.

Carmen Frigola Castillón.

Palma, a 30 de març de l'any 2012

-------------------------VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el Rotlle d'apel·lació número 74 de 2011, dimanants de les actuacions número 85 de 2009 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma, tramitades pel procediment abreujat, seguit entre parts, d'una, com a apel·lant, l'entitat "Hospitalet de Desarrollos SA.", representada pel procurador Sr. Cabrer Acosta i assistida per l'advocat Sr. Juan Mir Cerdó, i com a apel·lada i adherida a l'apel· lació, l'Administració demandada, l'Ajuntament de Manacor (Mallorca) representada per la procuradora Sra. Gayà Font i dirigida pel seu lletrat Sr. Florit Canals.

L'objecte del recurs és la inactivitat de l'Ajuntament de Manacor (Mallorca) respecte a la publicació de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'illeta on es troben les instal·lacions de la mercantil Majorica amb els carrers Creuers, Jose Pedro, Alberto i Via Majorica de Manacor, aprovat definitivament per acord plenari del dia 2 d'octubre de 2006.

La quantia es fixà en indeterminada.

El procediment seguit ha estat el previst a la Llei Jurisdiccional 29/1998 .

L'Il·lm. Sr. Gabriel Fiol Gomila, en qualitat de Magistrat ponent expressà el parer de la Sala. = ANTECEDENTS DE FET =

1r. - El Jutjat número 3 de l'Ordre Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, el 20 d'octubre de 2010, dictà la sentència número 345 on va desestimar el recurs contenciós administratiu i confirmà l'acte administratiu impugnat.

2n. - Interposat el recurs d'apel·lació per part de la representació de la part actora, en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional de 1998, se li donà el tràmit processal adequat, oposant-se i adherint-se al mateix temps la direcció lletrada de la part demandada.

3r .- Per provisió s'assenyalà, per a la votació i decisió, el dia 6 de març de 2012, previ haver donat trasllat a la postulació de la part apel·lant - actora als efectes que es pronunciés sobre la causa d'inadmissibilitat envers el recurs d'apel·lació esgrimida per la demandada.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER .- Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de la inactivitat de l'Ajuntament de Manacor (Mallorca) respecte a la publicació de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'illeta on es troben les instal·lacions de la mercantil Majorica amb els carrers Creuers, Jose Pedro, Alberto i Via Majorica de Manacor, aprovat definitivament per acord plenari del dia 2 d'octubre de 2006.

S'accepten els raonaments jurídics de la sentència d'instància en tot allò que no entri en contradicció amb el que a continuació exposarem.

La sentència núm. 345/2010, de 20 d'octubre, desestima el contenciós i entén, i així ho reflexa a la seva part dispositiva, que l'acord plenari de 2'octubre de 2006 estava suspès per altre acord del propi Ajuntament de Manacor adoptat en sessió plenària de 13 de novembre de 2006.

SEGON .- Abans de donar resposta a la qüestió de fons ho hem de fer amb la causa d'inadmissibilitat plantejada per l'Administració demandada, apel·lada i adherida, envers que el recurs d'apel·lació no era possible.

La línia argumental s'empara en què el procediment escollit per la part actora fou l'abreujat arrel del que es preveu a l' article 29.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció, 29/1998, de 13 de juliol . Article que disposa:

"Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 ".

Seria, doncs, d'aplicació, segons la tesi de la direcció lletrada de la Corporació municipal, l' article 81.2.d) de l'esmentada Llei, al no haver-se plantejat en cap moment la legalitat o no d'una disposició de caràcter general. El que es reforça, en el seu parer, que el que pretén la part apel·lant-actora és la publicació de l'estudi de detall i mai, en cap moment, consta l'ordre de publicació. No existia un acord o acte ferm; per tant, el procediment de l' article 29.2 no era l'adient. Ho era, en canvi, el de l'apartat anterior, l'1, que mai no va utilitzar. És més, addueix, que no es va produir la pretensió a l'empara de l' article 26 regulador dels recursos indirectes contra els reglaments. En conseqüència, afirma, el recurs d'apel·lació esdevé inadmissible.

No hi estem d'acord, l' article 81.1 preveu com a regla general l'apel·lació i, després, a continuació, enumera un joc d'excepcions i contraexcepcions. Les excepcions ho són per raons quantitatives - aquí no és el cas, està fixada com a indeterminada - i qualitatives per raó de la matèria - electoral, de l' article 8.4 -. A la vegada, l'apartat següent, admet altra regla general d'apel·lació. La sentència apel·lada no està, ni molt menys, per una raó o altra, exceptuada.

En conseqüència, rebutgem la pretensió d'inadmissió de l'apel·lació.

TERCER .- Veiem a continuació els fets que determinen, ara, la pretensió de la part recurrent.

1r.- Per acord plenari de l'ajuntament de Manacor del dia 2 d'octubre de 2006 fou aprovat l'esmentat inicialment estudi de detall d'ordenació de volums de l'illeta on es troben les instal·lacions de la mercantil Majorica amb els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS