STSJ Cataluña 18/2011, 31 de Marzo de 2011

Ponente:JOSE FRANCISCO VALLS GOMBAU
Número de Recurso:182/2010
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:18/2011
Fecha de Resolución:31 de Marzo de 2011
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

R. de cassació núm. 182/2010

SENTÈNCIA núm. 18

President:

Il·lm. Sr. José Francisco Valls Gombau

Magistrats:

Il·lm. Sr. Enric Anglada i Fors

Il·lma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués

Barcelona, 31 de març de 2011.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'indiquen més amunt, ha vist el recurs de cassació núm. 182/2010 contra la Sentència dictada en grau d'apel·lació per la Secció 11a de l'Audiència Provincial de Barcelona en el rotlle d'apel·lació núm. 598/09 arran de les actuacions de judici ordinari núm. 590/08 seguides davant del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona. L'entitat PORT FONT SCCL hi ha interposat aquest recurs representada pel procurador Sr. Carles Arcas Hernández i defensada pel lletrat Sr. Artur Fornés Salillas. És part contra la qual es recorre la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. RONDA000 , NUM000 i PASSEIG000 , núm. NUM001 , NUM002 , NUM003 , i NUM004 , de SABADELL, representada pel procurador Sr. Luis Alfonso Pérez de Olaguer Moreno i defensada pel lletrat Sr. Jordi Sabrià Creixell; i l'entitat PLODER UICESA, SA, no personada en aquestes actuacions.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El procurador dels tribunals Sr. Luis Alfonso Pérez de Olaguer Moreno va actuar en representació de la Comunitat de Propietaris del carrer RONDA000 , NUM000 i PASSEIG000 , NUM001 - NUM002 - NUM003 - NUM004 per formular la demanda de judici ordinari núm. 590/08 al Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona. Seguida la tramitació legal, el Jutjat indicat va dictar sentència amb data 14 d'abril de 2009 , la part dispositiva de la qual diu el següent:

"Estimo en parte la demanda formulada por el Procurador D. Luis Alfonso Pérez de Olaguer Moreno, nombre y representación de LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de la finca sita en la calle RONDA000 nº NUM000 y PASSEIG000 nº NUM001 - NUM002 - NUM003 - NUM004 de Sabadell, y en consecuencia:

 1. - Condeno a PORT FONT SCCL a abonar a la demandante la suma de 3.143,52 Euros, más los intereses legales a computar desde la fecha de presentación de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de esta sentencia, hasta su total pago.

 2. - Absuelvo a PLODER-UICESA S.A.U., de todos los pedimentos contra ella instados en la demanda.

 3. - Condeno a POR FONT SCCL al pago de las costas, salvo las derivadas de la intervención procesal de PLODER-UICESA SAU, que se imponen a la demandante".

Segon. Contra aquesta Sentència la part actora i demandada van interposar-hi un recurs d'apel·lació, que es va admetre i es va substanciar a la Secció 11a de l'Audiència Provincial de Barcelona, la qual va dictar sentència en data 4 de juny de 2010 , amb la següent part dispositiva:

"Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Por Font, S.C.C.L. y el presentad por la representación de la Comunidad de Propietarios de la C/ RONDA000 , NUM000 y PASSEIG000 NUM001 - NUM002 - NUM003 - NUM004 de Sabadell, contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barcelona , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo las costas derivadas de los recursos de apelación, respectivamente a los apelantes".

Tercer. Contra aquesta Sentència, el procurador Sr. Carles Arcas Hernández, en representació de l'entitat PORT FONT, SCCL, va interposar-hi un recurs de cassació que per mitjà de la interlocutòria d'aquesta Sala, de data 23 de desembre de 2010 , es va admetre a tràmit i es va traslladar a la part contra la qual es recorre i personada perquè formalitzés la seva oposició per escrit en el termini de vint dies.

Quart. Per mitjà de la provisió de data 3 de febrer de 2011 es va tenir per formulada oposició al recurs de cassació i, d'acord amb l' art. 485 de la Llei d'enjudiciament civil , es va assenyalar data per a la votació i decisió, que ha tingut lloc el 10 de març de 2011.

Ha estat ponent l'Il·lm. Sr. José Francisco Valls Gombau.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Plantejament del litigi

 1. La Comunitat de Propietaris del c. RONDA000 , NUM000 i PASSEIG000 , NUM001 - NUM002 - NUM003 - NUM004 , de Sabadell, va formular una demanda contra la constructora (UCIESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA) i POR FONT, SCCL, com a promotora de l'edifici, per reclamar els danys soferts per defectes constructius en els desguassos de les finques que va obligar a una neteja i reparació per un import total de 3.143,52 euros.

  POR FONT va al·legar en la contestació que l'obra es realitza a l'empara del règim cooperatiu i d'autopromoció a cost dels habitatges, dels socis de la fase cooperativa, patrimonialment independent de la resta de les fases cooperatives, de la qual cosa s'infereix, al seu parer, que (a) De la confusió de drets entre soci anterior i adjudicatari posterior així com falta de benefici per a la persona jurídica cooperativa, segons que justifica amb els informes d'auditoria, se'n desprèn la falta d'ànim de lucre i la impossibilitat que se la condemni com a promotora, i (b) Si es condemnés POR FONT es vulneraria la independència patrimonial sancionada legalment i convencionalment, ja que actua a l'empara del règim legal establert per a les cooperatives d'habitatges als articles 106 i seg. de la Llei de cooperatives catalanes (d'ara endavant LCCat), i més concretament l' art. 110 LCCat , que sanciona l'existència de fases, amb autonomia de gestió i patrimonis separats, per a les cooperatives d'habitatges. En aquest sentit, els socis integrats en cadascuna de les fases no es veuen responsabilitzats per la gestió econòmica de les altres, per a la qual cosa cal portar comptabilitat independent, sens perjudici de la comptabilitat general de la cooperativa i, en qualsevol cas, amb anterioritat, ha de fer-se constar expressament davant de les terceres persones amb les quals hagi de contractar.

 2. La Sentència de primera instància rebutja la demanda contra la constructora UCIESA ja que estima, contra aquesta, exclusivament, la prescripció de l'acció, i condemna POR FONT SCCL perquè la considerar promotora de l'obra, resolució confirmada per l'Audiència Provincial.

 3. Admès a tràmit el recurs per interès cassacional, es fixa l'esmentat interès per inexistència de jurisprudència en els termes següents:

  "Infracción de los artos. 110.1 y 106.1 de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de la Ley de Cooperativas de Cataluña en el sentido de establecer la responsabilidad económica cooperativa por fases constructivas, en relación al fallo de la sentencia recurrida que declara responsable a toda la Cooperativa apelante de la responsabilidad dimanante, a título de promotor, de la Ley de Ordenación de la Edificación, referida a la fase patrimonialmente independiente -de conformidad a los Estatutos- correspondiente a la finca que hoy constituye la Comunidad de Propietarios actora".

  SEGON. Fets provats

  Els fets provats que es desprenen de la resolució objecte de recurs que, al seu torn, accepta els de primera instància i sobre els quals ha de partir per resoldre el recurs de cassació atès que no s'ha interposat recurs extraordinari d'infracció processal, i que són intangibles en aquest recurs de cassació, són:

  1. POR FONT SCCL no és pròpiament una cooperativa perquè la seva estructura és la d'una societat limitada, amb forma de cooperativa, que no va ser creada ad hoc per a la construcció dels habitatges de les actuacions, sinó que es va constituir el 1989 -la realització de l'obra de les actuacions es va iniciar el 2002- per temps indefinit.

  2. POR FONT SCCL es dedica habitualment a la promoció immobiliària i obté beneficis, almenys amb la lliure disposició dels locals que construeix i no cedeix als socis cooperativistes, i

  3. En l'obra de les actuacions, POR FONT va actuar com a coordinadora i va portar a terme la promoció de l'obra com a propietària, segons que es desprèn del contracte d'execució d'obra subscrit amb la constructora, i va organitzar com a empresari la construcció elegint els tècnics i dirigint el procés d'edificació.

   Així mateix, per decidir la qüestió ressenyada anteriorment en el nucli jurídic que conforma l'interès cassacional esmentat que no va ser expressament resolt en cap de les sentències dictades en les instàncies precedents, ja que només es va decidir la condemna com a promotora, sense qüestionar-se l'aplicació de l' art. 110.1 LCCat , cal que la Sala de cassació acudeixi a la integració del factum, la qual cosa resulta possible quan la sentència objecte de recurs fa una explicació insuficient o la que exposa no és l'adequada i es tracta de fets d'influència notòria en la decisió ( STS S1a 17 d'abril de 2002, 11 i 28 maig 2004 ), ja que si bé l'essència del recurs de cassació és la intangibilitat dels fets provats en la sentència combatuda, cosa que delimita el camp de desenvolupament i argumentació eficaç de la impugnació en línia amb la finalitat nomofilàctica que conforma el recurs de cassació, no és menys cert que en supòsits de falta de claredat o motivació insuficient de la sentència, tal com vam declarar en les STSJC 17/2000, de 5 d'octubre; 11/2007, de 25 d'abril, i 24/2009, de 25 de juny , entre d'altres, resulta possible l'esmentada integració -amb respecte al relat fàctic de la sentència objecte de recurs- si bé amb les precisions que es considerin necessàries per a l'adequada comprensió i que es desprenguin sense més ni més, de l'anàlisi dels materials tinguts en compte pel tribunal d'apel·lació sense que, en cap cas, es pugui emparar una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA