Sentencia nº 281/2010 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Social, 19 de Enero de 2010

Procedimiento:RECURSO DE SUPLICACIóN
Ponente:LIDIA CASTELL VALLDOSERA
Fecha de Resolución:19 de Enero de 2010
Número de Resolución:281/2010
Número de Recurso:6158/2009
Emisor:Sala de lo Social
 
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 19 de gener de 2010

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 281/2010

En el recurs de suplicació interposat per Segur Iberica,S.A. a la interlocutòria del Jutjat Social 1 Reus de data 15 de desembre de 2008 dictada en el procediment

Executoria 126/2008 en el qual s'ha recorregut contra la part Milagrosa y otros, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. En fase d'execució de sentència es dictà interlocutòria de data 15 de setembre de 2008 en la que es va declarar extingida la relació laboral dels executants amb la demandada, amb efectes del dia de la data de la citada Interlocutòria.

Segon. Contra aquesta interlocutòria la part demandada SEGUR IBERICA S.A va interposar recurs de reposició i realitzats els tràmits legals pertinents, van quedar les actuacions pendents de resolució i es va resoldre per interlocutòria de data 15 de desembre de 2008, la qual va desestimar el dit recurs.

Tercer. Contra aquesta interlocutòria "SEGUR IBERICA S.A." va interposar recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET PRIMER. La part executant recorre la interlocutòria de la magistrada d'instància de data 15 de desembre de 2008, que va confirmar l'anterior resolució de data 15 de setembre de 2.008, en la qual es va declarar extingida la relació laboral dels executants amb la demandada, amb efectes del dia de la data de la citada Interlocutòria.

Per la resolució del recurs, cal que quedin clars els antecedents fàctics, que són els següents:

1) Mitjançant sentència de data 30 d'abril de 2.008 es declarà improcedent l'acomiadament dels actors acordat per l'empresa per causes objectives. L'esmentada sentència es basava en que la demandada es va aplanar a la demanda dels actors.

2) Una vegada va ser notificada a l'empresa l'esmentada sentència, aquesta va trametre una carta al Lletrat dels actors, que va ser rebuda per aquest el dia 14 de juliol, on es notificava que la readmissió tindria lloc el dia 15 de juliol de 2.008 i s'adjuntava un quadre amb la jornada que havien de realitzar.

3) Els actors van comunicar a l'executada en data 18 de juliol, la seva impossibilitat de reincorporar-se en un termini tant curt de temps i demanant-li que els comuniquessin personalment la nova data d'incorporació.

4) En resposta a les citades comunicacions, l'empresa va remetre una nova carta al lletrat dels actors, amb data 21 de juliol, comunicant-li que aquests s'havien de reincorporar al treball al dia següent de que el lletrat rebés per fax la citada carta, advertint-li que sinó es reincorporaven entendria que desistien de la seva relació laboral en l'empresa.

5) Finalment, en no haver-se produït la reincorporació dels executants, l'empresa va decidir acomiadar-los en data 30 de juliol de 2.008.

La resolució recorreguda va estimar l'incident de no readmissió en entendre que els actors no van ser correctament notificats per l'empresa del dia de la readmissió, atès que la comunicació va ser enviada al seu Lletrat i, en segon lloc, perquè únicament se'ls va donar un dia per aquesta readmissió.

SEGON. El recurs consta de tres motius, tots tres correctament emparats en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral . En el primer dels citats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS