ATSJ Cataluña , 10 de Marzo de 2003

Ponente:PONÇ FELIU I LLANSA
Número de Recurso:19/2003
Procedimiento:PENAL
Fecha de Resolución:10 de Marzo de 2003
Emisor:Sala de lo Civil y Penal
 
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUÑA Sala Civil y Penal Qüestió de Competència Penal núm. 19/03.

INTERLOCUTÒRIA Il.lms. Magistrats Sra. Núria Bassols i Muntada.

Sr. Ponç Felíu i Llansa. Barcelona, 10 de Marzo de 2003.

Sr. Lluís Puig i Ferriol.

Se n'ha donat compte; i, FETS I.- El Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 1 amb seu a Barcelona eleva a aquest Tribunal la qüestió de competència negativa que s'ha suscitat entre aquell Jutjat i el del núm. 3 de la mateixa classe amb seu a Lleida a fi que resolgui l'autorització d'aïllament superior a catorze dies de l'intern Darío objecte de l'expedient disciplinari núm. 726/02.

  1. Demanat informe al Ministeri Fiscal, l'ha evacuat amb escrit de data 6 del mes en curs.

És Ponent el magistrat d'aquesta Sala Il.lm. Sr. Ponç Felíu i Llansa.

RAONAMENTS JURÍDICS Primer- La present qüestió de competència negativa afecta als Jutjats de Vigilància Penitenciària nº 1 i 3, amb seu a Barcelona i Lleida, respectivament i es refereix a quin dels dos resulta competent per autoritzar una sanció d'aïllament superior a catorze dies de l'intern Darío . Al respecte, convé ponderar que:

  1. ).- Amb data 10-7- 2002 i en l'expedient disciplinari n0 762/02, l'Admistració del Centre Penitenciari de Quatre Camins (Barcelona) sancionà a l'intern Darío amb 14+14+5 dies d'aïllament en cel.la i va traslladar a tal intem al Centre Penitenciari de Ponent (Lleida). 2°).- En data 24-7-02 el Centre Penitenciari de Ponent sol.licità autorització al Jutjat de Vigilància Penitenciària nº 1 de Barcelona per al compliment de la sanció, en la part excedent dels 14 dies inicials. 3°).- Aquest darrer Jutjat, previ informe del Ministeri Fiscal, remeté les actuacions al Jutjat de Vigilància Penitenciària de Lleida n0 3 en entendre que era el que gaudia de competència a causa del ja referit trasllat de l'intern. 4°).- Per la seva banda, tal Jutjat de Lleida refusà la competència i plantejà la present qüestió, en considerar que el repetit trasllat per a res minvava la competènda del Jutjat de Vigilància Penitenciària del Centre penitenciari d'origen. Segon: En el cas, s'ha de dirimir la qüestió en favor del Jutjat esmentat de Barcelona perquè: 1°).- Fou l'Admmistració del Centre Penitenciari "Quatre Camins", de Barcelona la que imposà la sanció (art. 78.2 de la Llei General Penitenciària).

Aquest fet determina la competència territorial del Jutjat de Barcelona per a l'exercici de totes les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA