STSJ Cataluña , 29 de Octubre de 2004

Ponente:GREGORIO RUIZ RUIZ
Número de Recurso:6596/2003
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución:29 de Octubre de 2004
Emisor:Sala de lo Social
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CATALUNYA SALA SOCIAL JSP ILMO. SR. GREGORIO RUIZ RUIZ ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL ILMO. SR. DANIEL BARTOMEUS PLANA En Barcelona a 29 de octubre de 2004 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as.

Sres/as. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A núm. 7582/2004 En el recurso de suplicación interpuesto por MOMENTUM TASK FORCE, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 25 Barcelona de fecha 20-05-03 dictada en el procedimiento Demandas nº 590/2002 y siendo recurrida Claudia y BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. GREGORIO RUIZ RUIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 12-07-02 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 20-05-03 que contenía el siguiente Fallo: "

Estimar la demanda presentada per Claudia contra Sydney Task Force, S.L. actual Momentum Task Force S.L., Banco de Santander Central Hispano S.A. sobre reclamació de quantitat de 3.996,38 Euros i condemnar solidàriament a totes les demandades a que paguin a l'actora la indicada quantitat que produirà

un interés anual del 10% "

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

 1. - La treballadora Claudia , va prestar serveis per compte de la Sydney Task Force, S.L. actual Momentum Rask Force S.L., amb la categoria professional de promotora, des del dia 15-09- 99 data en que les parts van concertar un contracte de duración determinada per obra o servei, en el qual es pactava una duració "según compaña... A plazo coche/99 para el cliente (Banco de Santander)" . Aquest contracte va finalitzar el 17-12-99.

 2. - En data 03-01-00 la societat Sydney Task Force, S.L. va contractar novament a a la demandant mitjançánt un contracte de duración determinada, similar al anterior, indicant la referència a la campanya "coche 2000 Banco de Santander". Va finalitzar el contracte el 29-12-00.

 3. - El 08-01-01 es pacta per l'actora un altre contracte similar amb Sydney Task Force S.L. en el qual consta la referència a la campanya " a plazo coche para nuestro cliente el Banco de Santander", que finalitza el 21-12-01.

 4. - En data 02-01-02 es pacta un altre contracte entre les parts també d'obra o servei i amb la clàusula de "campaña a plazo coche". Va finalitzar la relació laboral per baixa voluntària el 28-02- 02.

 5. - La demandant consta d'alta a al seguretat social, per compte de Momentum Task Force S.L., en els periodes de contractació abans referits, societat que és la successora de Sydney Task Force, S.L. 6.- Claudia va ser destinada a treballar efectivament a una de les oficines dle Banc de Santander Central Hispano, concretament al Passeig de Gràcia 5, baixos de Barcelona. Prestava els seus serveis usava els mitjans materials de l'entitat financera, a nivell de taula, cadira, telèfons, ordinadors, fax, etc., La seva jornada era partida de les 8 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores, de dilluns a divendres, i dissabtes alternativament de 8 a 13,30 hores. La direcció del banc li va proporcionar formació, li controlava l'horari de treball i li donava instruccions concretes i detallades a vegades per escrit dirigit personalment a l'actora, com és ara la ordre de lliurar cada dia el full de visites (doc. 21) o precisar el tipus de crèdits a comercialitzar i els objectius de les operacions.

 6. - La feina especificament encomanada a la actora era de promoció de productes bancaris del Banc de Santander, és a dir crèdits especifics, sobretot la línia de compra d'automòbils. No obstant això, la feina de la demandant no diferia gaire de la d'altres persones de la oficina i de la plantilla del banc, ja que la demandant intervenia també en altres operacions pròpies del banc, com són les de contractar plans de pensions (doc. 20). Si calia, al igual que altres persones de la oficina que feien tasques comercials, feia visites a clients, concretament la demandant es dirigit a empreses d'automòbils.

 7. - Claudia tenia una tarja amb el logotip del "Banco Santander", en el que s'indicava el seu nom i la referència a "Gestora Comercial Externa", amb l'adreça de l'entitat bancària, totes les gestions que realitzava eren en nom de tal entitat i en el seu benefici, ja que promocionava directament la concessió de prèstecs, activitat que realitzen habitualment els comercials de l'empresa financera.

 8. - El salari que percebia la demandant no era l'adequat al conveni de banca sinó el que va determinar l'empresa contractista, concretament del sector de "promoció, degustació, animació de venda i merchadise", inferior al del sector bancari, ascendint a unes 192.419.- Ptas. al mes, més dietes de forma variable, segons els llistats reflectit en els seus salaris (doc. 6 al 17 del ram de l'actora que es donen per reproduïts) .

 9. - Les diferències salarials que correspondrien a l'actora pel periode reclamat, (01-03-01 a 28-02- 02) si s'apliquen el conveni de banca, serien les que es detallen en el doc. 25 de la part actora que es dona per reproduït, i ascendeixen a 884.277 ptas. equivalents a 5.314.61 Euros . No obstant la demandada és limita a la quantia de 3.886,38 euros.

 10. - Pel càlcul anterior s'ha tingut en compte que el salari del conveni de Banca per a categoria de Oficial Administratiu de 1ª nivell 9, que pel periode 2001 era de 240.832,-Ptas.

  Que existia una paga de beneficis impagada pel mateix valor.

  Per l'any 2002 el salari seria de 245.649 ptas. al mes aplicable a la paga de beneficis i a la liquidació de les parts proporcionals.

  També s'han computat el valor de les dietes, ja reconegudes i abonades, però aplicant el valor del conveni de les entitats financeres, publicat al BOE de 26-11-99.

 11. - La campanya " a plazo coche/comercio" va ser realitzada pel Banc de Santander per aconseguir la suscripció de crèdits, productes propis de l'activitat del banc, com és notori. Va durar com a minim 4 anys, durant els quals es va contractar l'actora.

 12. - Momentum Task Force, S.L., te el seu domicili social a Barcelona al c/ Balmes 89 i el centre de treball a la mateixa ciutat c/. Josep Irla i Bosch, nº 5-7 6ª planta. La DIRECCION000 de comptes és Juana .

  La plantilla global és de 114 treballadors i l'objecte social l'activitat de promoció, difusió de productes i serveis, informació de vendes, repartiment i reposició de propaganda.

 13. - Entre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA